12-13-රසායන විද්‍යාව පරීක්ෂණ

3 වන ඒකකය
 • 1. රසායනාගාරයේදී වීදුරු භාණ්ඩ හැසිරවී
 • 2. ප්‍රාමාණික ද්‍රාවණ පිළියෙල කිරීම
4 වන ඒකකය
 • 1. වායුවක මවුලික පරිමාව නීර්ණනය කිරීම
 • 2. මැග්නීසියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය නිර්ණය කිරීම
5 වන ඒකකය
 • 1. අම්ල/භස්ම උදාසීන කිරීමේ එන්තැල්පිය නිර්ණය කිරීම
 • 2. හෙස් නියමය තහවුරු කිරීම
6 වන ඒකකය
 • 1. වාතය, ජලය සහ අම්ල සමග s ගොනුවේ ලෝහවල ප්‍රතික්‍රියා
 • 2. පහන් සිළු පරීක්ෂා
 • 3. ඇනාඅයන හඳුනා ගැනීම
 • 4. වාතයේ නයිට්‍රජන් පවතින බව පෙන්වීම
 • 5. හේලයිඩ හඳුනා ගැනීම
 • 6. ද්‍රාවණ භාවිත කර තයෝසල්ෆේෆේට් ද්‍රාවණයක් ප්‍රාමාණීකරණය කිරීම
 • 7. ඇමෝනියා වායුව සහ ඇමෝනියම් ලවණ හඳුනා ගැනීම
 • 8. s ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල ලවණ හදුනා ගැනීම
 • 9. S ගොනුවේ සංයෝග වල තාපස්ථායීතාව
 • 10. ජලීය මාධ්‍යයෙන් සංකීර්ණ අයන වල වර්ණ
 • 11. H+/KMnO4 භාවිතයෙන් Fe2+ අයන ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය සෙවීම
 • 12. ආම්ලිකෘත සම්මත K2C2O4 ද්‍රාවණයක් මගින් KMnO4 ද්‍රාවණයක සාන්ද්‍රණය නීර්ණනය කිරීම
 • 13. Colours of Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes |Cu(II),Ni(II) & Co(II) H සංයෝගවල වර්ණ
 • 14. Mn අයන වල (+2,+4,+6,+7) වර්ණ නීර්ණනය කිරීම
 • 15. Ni2+,Fe2+,Fe3+,Cu2+ හා Cr3+ අයන හදුනා ගැනීම
9 වන ඒකකය
 • 1. ඇල්කොහොල වල ගුණ පරීක්ෂාව
 • 2. ෆීනෝල් වල ගුණ පරීක්ෂා
 • 3. ඇල්ඩිහයිඩ හා කීටෝන සදහා පරීක්ෂා
 • 4. කාබොක්සිලික් අම්ලවල ගුණ පරීක්ෂා කිරීම
10 වන ඒකකය
 • 1. ඇනිලීන් හදුනා ගැනීමේ පරීක්ෂා
11 වන ඒකකය
 • 1. Mg සහ අම්ල අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි අම්ල සාන්ද්‍රණයේ බලපෑම නිර්ණය කිරීම
 • 2. Na2SO3 සහ HNO3 අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවයට ප්‍රතික්‍රීයක සාන්ද්‍රණයේ බලපෑම
 • 3. Fe3+ හා I- අතර ප්‍රතික්‍රියාව සදහා Fe3+ ට සාපේක්ෂ පෙළ
12 වන ඒකකය
 • 1. Fe2+/SCN- ගතික සමතුලිත පද්ධතියක ලාක්ෂණික ගුණ
 • 2.a NO2/N2O4 පද්ධතිය කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම
 • 2.b Co(H2O)6 2+/ CoCl4 2- පද්ධතිය කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම
 • 3. ෆිනෝප්තලීන් සහ මෙතිල් ඔරේන්ජ් භාවිත කර Na2CO3 හා HCl අතර අනුමාපනය
 • 4. Ca(OH)2 වල ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය නීර්ණනය කිරීම
13 වන ඒකකය
 • 1. ලෝහ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ පවතින ස්ථාන
 • 2. සම්මත Ag/AgCl ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් පිළියෙල කිරීම
 • 3. විනාකිරිවල ඇසිටික් අම්ල ප්‍රතිශතය නීර්ණනය කිරීම
 • 4. වින්ක්ලර් ක්‍රමය මඟින් ජලයේ ඇති O2 මට්ටම සෙවීම

Leave a Reply