2023 (2024) වර්ෂ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එක්ව තීරණය කරන ලද විෂයන්ට අදාළ  ප්‍රතිසාධන සැලැස්මට අනුව සකස් කර ඇත. PAPER 2023

2023 (2024) වර්ෂ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එක්ව තීරණය කරන ලද විෂයන්ට අදාළ ප්‍රතිසාධන සැලැස්මට අනුව සකස් කර ඇත. PAPER 2023

Price:

Read more


ඔබට අවශ්‍යනම් Download කරගෙන පිටපත මුද්‍රණය කරගත හැක. ඒ සදහා පහසුකම් නොමැතිනම් පමණක් අපට කතා කරන්න... එය සහන මිලකට කර දීමට අප සූදානම්...මුද්‍රිත පිටපතක් සඳහා මිල ඉහත සඳහන් කර ඇත. කුරිය ගාස්තු ගෙවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.
👇 නොමිලේ Download කරගැනීමට පහත Link Click කරන්න.
👉🏿 ඉතිහාසය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II  /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ගණිතය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2024(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II  / Graph Paper
👉🏿 පුරවැසි අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 භූගෝල විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල NIE  -  2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 දෙවන බස දෙමළ-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 දෙවන බස දෙමළ-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 05 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි සාහිත්‍ය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි සාහිත්‍ය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 බුද්ධ ධර්මය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II  
👉🏿 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය -ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රයI,II,III -/පිළිතුරු පත්‍රයI,II,III 
👉🏿සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය -ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2023(2024) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II / පිළිතුරු පත්‍රය I,II

පිළිතුරු පත්‍ර සාකච්ඡා
👉🏿 OL විද්‍යාව-2022-   i පත්‍රය 
👉🏿ගණිතය 2022 උපකාරක-02පත්‍රය Aකොටස/i පත්‍රය Bකොටස/ii පත්‍රය Aකොටස/ii පත්‍රය Bකොටස
👉🏿 OL ගණිතය-2020- පත්‍රය A කොටස/පත්‍රය B කොටස/ii පත්‍රය A කොටස/ii පත්‍රය B කොටස

0 Reviews

Contact form

Name

Email *

Message *