2022 (2023) වර්ෂ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එක්ව තීරණය කරන ලද විෂයන්ට අදාළ  ප්‍රතිසාධන සැලැස්මට අනුව සකස් කර ඇත. OL Paper

2022 (2023) වර්ෂ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එක්ව තීරණය කරන ලද විෂයන්ට අදාළ ප්‍රතිසාධන සැලැස්මට අනුව සකස් කර ඇත. OL Paper

Price:

Read more
ඔබට අවශ්‍යනම් Download කරගෙන පිටපත මුද්‍රණය කරගත හැක. ඒ සදහා පහසුකම් නොමැතිනම් පමණක් අපට කතා කරන්න... එය සහන මිලකට කර දීමට අප සූදානම්...මුද්‍රිත පිටපතක් සඳහා මිල ඉහත සඳහන් කර ඇත. කුරිය ගාස්තු ගෙවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.
Contact Us - +94706719001  |  Whats App    
 
👇 නොමිලේ Download කරගැනීමට පහත Link Click කරන්න.
👉🏿 සන්නිවේදන හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01- 2022(2023) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සන්නිවේදන හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02- 2022(2023) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සන්නිවේදන හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03- 2022(2023) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සන්නිවේදන හා මාධ්‍යය අධ්‍යයනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04- 2022(2023) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
FileFile
👉🏿 සෞඛ්‍යය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 -  2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සෞඛ්‍යය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 -  2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සෞඛ්‍යය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 -  2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සෞඛ්‍යය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 -  2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II  
👉🏿 ගණිතය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II  / Graph Paper
👉🏿 ගණිතය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II  / Graph Paper
👉🏿 ගණිතය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල NIE-01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II / Graph Paper
👉🏿 ගණිතය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල NIE-02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II / Graph Paper
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉංග්‍රිසි-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 පුරවැසි අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 පුරවැසි අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 පුරවැසි අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 පුරවැසි අධ්‍යාපනය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 නර්තනය (දේශීය)-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 නර්තනය (දේශීය)-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II  
👉🏿 විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 -  2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II -  / පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල NIE  -  2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I  ,  II-A  ,  II-B -  / පිළිතුරු පත්‍රය I  ,  II 
👉🏿 ඉතිහාසය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉතිහාසය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉතිහාසය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉතිහාසය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 ඉතිහාසය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල NIE - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - 
👉🏿 නාට්‍ය හා රංග කලාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 නාට්‍ය හා රංග කලාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 නාට්‍ය හා රංග කලාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 නාට්‍ය හා රංග කලාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 භූගෝල විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 භූගෝල විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 භූගෝල විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 භූගෝල විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 සංගීතය (බටහිර)-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සංගීතය (බටහිර)-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 දෙවන බස දෙමළ-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 දෙවන බස දෙමළ-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 දෙවන බස දෙමළ-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 දෙවන බස දෙමළ-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 04 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II
👉🏿 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 03 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 බුද්ධ ධර්මය -ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
 👉🏿 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 01 - 2022(2023) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
👉🏿 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය-ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල 02 - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - /  පිළිතුරු පත්‍රය I,II  

පිළිතුරු පත්‍ර සාකච්ඡා
👉🏿 OL විද්‍යාව-2022-   i පත්‍රය 
👉🏿ගණිතය 2022 උපකාරක-02පත්‍රය Aකොටස/i පත්‍රය Bකොටස/ii පත්‍රය Aකොටස/ii පත්‍රය Bකොටස
👉🏿 OL ගණිතය-2020- පත්‍රය A කොටස/පත්‍රය B කොටස/ii පත්‍රය A කොටස/ii පත්‍රය B කොටසFile
File
File- 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - පිළිතුරු පත්‍රය I,II  - 2022(2023) ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II - පිළිතුරු පත්‍රය I,II 
FileFile

0 Reviews

Contact form

Name

Email *

Message *