10,11-සිංහල සාහිත්‍ය කාව්‍ය පන්ති

 • ගුත්තිල වෙණ නද (දෙවනි පාඩම)
 • හානා හීය පානා අඩහැරෙන් දැනේ (3 වන පාඩම)
 • මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේ (5 වන පාඩම)
 • ගංගාවේ සංගීතය (6 වන පාඩම)
 • ගංගාවේ සංගීතය වෙනස් තාලයකට(6 වන පාඩම)
 • ලෙන අතහැර යාම (7 වන පාඩම)
 • කෑරගලය වැජඹෙයි මේ ලෙසින් සිට… (10 වන පාඩම)
 • මඟ විසිතුරු (11 වන පාඩම)
 • මඟ විසිතුරු වෙනස් තාලයකට(11 වන පාඩම)
 • කුරහන් ඉසිමු අපි කලුවර බලාලා (12 වන පාඩම)
 • දෑතේ කරගැට සිඹසනසන්නට… (15 වන පාඩම)
 • දෑතේ කරගැට සිඹසනසන්නට… වෙනස් තාලයකට(15 වන පාඩම)
 • වස්සානය (16 වන පාඩම)

Leave a Reply