ශිෂ්‍යත්ව- සිංහල

සිංහල
  • 1. අක්ෂර වින්‍යාසය
  • 2. නිවැරදිව ලියන්න ඉගෙන ගන්න
  • 3. නිවැරදිව ලියන්න ඉගෙන ගන්න
  • 4. රචනා ලියමූ
  • 5. උක්ත අනුක්ත පද සහ වැඩ පහසුකරන උපකරණ
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය – දරුවන්ට
  • ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දරුවන්ට වැරදෙන තැන්
  • උපරිම ලකුණු ලබා ගන්නා ක්‍රම
  • දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දරුවා කරන වැරදි නිවැරදි කර ගන්නේ කෙසේද ගණිත ගැටළු එකතුව සොයමු

Leave a Reply