6-පුරවැසි අධ්‍යාපනය

1 වන පාඩම- අපේ පාසල
  • 1. අපේ පාසල
  • 2. අපේ පාසල
  • 3. අපේ පාසල
2 වන පාඩම- අප ජීවත්වන ප‍්‍රදේශය
  • 1.a අප ජීවත්වන ප‍්‍රදේශය
  • 1.b අප ජීවත්වන ප‍්‍රදේශය
  • 2. අප ජීවත්වන ප‍්‍රදේශය
  • 3. අප ජීවත්වන ප‍්‍රදේශය
3 වන පාඩම- යහපත් පුරවැසියෙකු වශයෙන් ප‍්‍රගුණ කළ යුතු ගුණාංග
  • 1. යහපත් පුරවැසියෙකු වශයෙන් ප‍්‍රගුණ කළ යුතු ගුණාංග
  • 2. යහපත් පුරවැසියෙකු වශයෙන් ප‍්‍රගුණ කළ යුතු ගුණාංග

Leave a Reply