7-ගණිතය

1 වන පාඩම- සමමිිතිය
 • 1. සමමිිතිය
 • 2. සමමිිතිය
 • 3. සමමිිතිය
2 වන පාඩම- කුලක
 • 1. කුලක
 • 2. කුලක
 • 3. කුලක
3 වන පාඩම- පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
 • 1. පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
 • 2. පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
4 වන පාඩම- සාධක හා ගුණාකාර
 • 1.a සාධක හා ගුණාකාර
 • 1.b සාධක හා ගුණාකාර
 • 2. සාධක හා ගුණාකාර-i/ii
 • 3. සාධක හා ගුණාකාර
5 වන පාඩම- දර්ශක
 • 1. දර්ශක
6 වන පාඩම- කාලය
 • 1. කාලය
7 වන පාඩම- සමාන්තර සරල රේඛා
 • 1. සමාන්තර සරල රේඛා
8 වන පාඩම- සදිශ සංඛ්‍යා
 • 1. සදිශ සංඛ්‍යා
9 වන පාඩම- කෝණ
 • 1. කෝණ
 • 2. කෝණ
10 වන පාඩම- භාග
 • 1. භාග
 • 2. භාග
 • 3. භාග
11 වන පාඩම- දශම
 • 1. දශම
 • 2. දශම
12 වන පාඩම- වීීජීය ප‍්‍රකාශන
 • 1. වීීජීය ප‍්‍රකාශන
13 වන පාඩම- ස්කන්ධය
 • 1. ස්කන්ධය
14 වන පාඩම- සරල රේඛීීය තල රූප
 • 1. සරල රේඛීීය තල රූප
 • 2. සරල රේඛීීය තල රූප
15 වන පාඩම- සමීකරණ සහ සූත‍්‍ර
 • 1. සමීකරණ සහ සූත‍්‍ර
 • 2. සමීකරණ සහ සූත‍්‍ර
16 වන පාඩම- දිග
 • 1. දිග
17 වන පාඩම- වර්ගඵලය
 • 1. වර්ගඵලය
18 වන පාඩම- වෘත්ත
 • 1. වෘත්ත
19 වන පාඩම- පරිමාව
 • 1. පරිමාව
20 වන පාඩම- ද්‍ර‍්‍රව මිිනුම්
 • 1. ද්‍ර‍්‍රව මිිනුම්
21 වන පාඩම- අනුපාත
 • 1. අනුපාත
 • 2. අනුපාත
22 වන පාඩම- ප‍්‍රතිශත
 • 1. ප‍්‍රතිශත
 • 2. ප‍්‍රතිශත
23 වන පාඩම- කාටිසීය තලය
 • 1. කාටිසීය තලය
 • 2. කාටිසීය තලය
24 වන පාඩම- සරල රේ්ඛීීය තල රූප නිර්මාණය
 • 1. සරල රේ්ඛීීය තල රූප නිර්මාණය
25 වන පාඩම- ඝන වස්තු
 • 1. ඝන වස්තු
26 වන පාඩම- දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
 • 1. දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
27 වන පාඩම- පරිමාණ රූප
 • 1. පරිමාණ රූප
28 වන පාඩම- ටෙසලාකරණය
 • 1. ටෙසලාකරණය
29 වන පාඩම- සිදුවීීමක විය හැකියාව
 • 1. සිදුවීීමක විය හැකියාව

Leave a Reply