11-සංගීතය-(01)

මෙම අන්තර්ගතය බැලිය හැකි වන්නේ Grade 11 Pro හි සාමාජිකයන්ට පමණි.
සාමාජික කාලය තුල අදාල ශ්‍රේණියේ ඕනෑම විෂයක ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට ඕනෑම වාර ගණනක් පිළිතුරු සැපයීමට හැකි වේ.
එයට Join වීමට පෙර ඔබ Web අඩවියට Log විය යුතුයි.

Join to Grade 11 Pro

තවත් ප්‍රශ්නපත්‍ර ඕනිද…

Leave a Reply