10-11 ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට Maths Activity

30:00
වේලාව අවසන්

පිළිතුරු සැපයීමේදී ඒකක නොයොදා සංඛ්‍යාත්මක අගය පමණක් යොදන්නක්‍රියාකාරකම load වනතුරු ‍රැඳී සිටින්න…

2 Comments

Leave a Reply to Samadhi Dimuthu BandaraCancel Reply