9 ශ්‍රේණිය සඳහා නොමිලේ ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර

9 ශ්‍රේණිය සඳහා මුදල් ගෙවා ලබා ගත යුතු ප්‍රශ්න පත්‍ර

පළමු වාරය

දෙවන වාරය

තෙවන වාරය