5 ශ්‍රේණිය සඳහා නොමිලේ ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර

5 ශ්‍රේණිය සඳහා මුදල් ගෙවා ලබා ගත යුතු ප්‍රශ්න පත්‍ර

I පත්‍රය

II පත්‍රය ගණිතය කොටස

II පත්‍රය පරිසරය කොටස

සිංහල