විද්‍යාව අංශය සඳහා නොමිලේ ලබා දෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර

විද්‍යාව අංශය සඳහා මුදල් ගෙවා ලබා ගත යුතු ප්‍රශ්න පත්‍ර

භෞතික විද්‍යාව

රසායන විද්‍යාව

ජීව විද්‍යාව

කෘෂි විද්‍යාව

පොදු පරීක්ෂණය