6-තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

කියවීම් පොත
1 වන පාඩම- පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 1.a පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 1.b පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 1. පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 3. පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 4. පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 5. පරිගණකයේ වැදගත්කම
2 වන පාඩම- පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය
 • 1. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය
 • 2.a පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය
 • 2.b පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය
3 වන පාඩම- මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම
 • 1. මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම
 • 2. මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම
 • 3. මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම
 • 4. මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම
4 වන පාඩම- යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සදහා මූසිකය හා යතුරුපුවරුව යොදා ගැනීම
 • 1. යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සදහා මූසිකය හා යතුරුපුවරුව යොදා ගැනීම
 • 2. යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සදහා මූසිකය හා යතුරුපුවරුව යොදා ගැනීම
 • 3. යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සදහා මූසිකය හා යතුරුපුවරුව යොදා ගැනීම
5 වන පාඩම- ඇල්ගොරිතම සහ ගැලීම් සටහන්
 • 1. ඇල්ගොරිතම සහ ගැලීම් සටහන්
 • 2. ඇල්ගොරිතම සහ ගැලීම් සටහන්
6 වන පාඩම- තොරතුරු රැස්කිරීම හා සන්නිවේදනය සදහා අන්තර්ජාලය භාවිතය
වැඩ පොත
1 වන පාඩම- පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 1. පරිගණකයේ වැදගත්කම
 • 2. පරිගණකයේ වැදගත්කම
2 වන පාඩම- පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය
 • 1. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය
3 වන පාඩම- මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම
 • 1. මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම
4 වන පාඩම- යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සදහා මූසිකය හා යතුරුපුවරුව යොදා ගැනීම
 • 1. යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සදහා මූසිකය හා යතුරුපුවරුව යොදා ගැනීම
 • 2. යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සදහා මූසිකය හා යතුරුපුවරුව යොදා ගැනීම
5 වන පාඩම- ඇල්ගොරිතම සහ ගැලීම් සටහන්
 • 1. ඇල්ගොරිතම සහ ගැලීම් සටහන්
6 වන පාඩම- තොරතුරු රැස්කිරීම හා සන්නිවේදනය සදහා අන්තර්ජාලය භාවිතය

Leave a Reply