6-සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

1 වන පාඩම- සුවෙන් සතුටින් ජීවත් වෙමු
 • 1. සුවෙන් සතුටින් ජීවත් වෙමු
 • 2. සුවෙන් සතුටින් ජීවත් වෙමු
 • 3. සුවෙන් සතුටින් ජීවත් වෙමු
2 වන පාඩම- අවශ්‍යතා හා ආශාවන් හදුනා ගනිමු
 • 1. අවශ්‍යතා හා ආශාවන් හදුනා ගනිමු
 • 2. අවශ්‍යතා හා ආශාවන් හදුනා ගනිමු
3 වන පාඩම- නිවැරදි ඉරියව් මගින් පෞරුෂය වර්ධනය කර ගනිමු
 • 1. නිවැරදි ඉරියව් මගින් පෞරුෂය වර්ධනය කර ගනිමු
 • 2. නිවැරදි ඉරියව් මගින් පෞරුෂය වර්ධනය කර ගනිමු
 • 3. නිවැරදි ඉරියව් මගින් පෞරුෂය වර්ධනය කර ගනිමු
4 වන පාඩම- විවේකය විනෝදයෙන් ගත කිරීමට ක‍්‍රීඩා කරමු
 • 1. විවේකය විනෝදයෙන් ගත කිරීමට ක‍්‍රීඩා කරමු
5 වන පාඩම- මලල ක‍්‍රීඩා හැකියා වර්ධනය සදහා මූලික ක‍්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙමු
6 වන පාඩම- නීති රීතිවලට ගරු කරමින් ක‍්‍රීඩා කරමු
 • 1. නීති රීතිවලට ගරු කරමින් ක‍්‍රීඩා කරමු
7 වන පාඩම- සෞඛ්‍යවත් ජීවිතයකට නිවැරදි ආහාර පුරුදු ඇති කර ගනිමු
8 වන පාඩම- අපේ සිරුර නීරෝගීව තබා ගනිමු
 • 1. අපේ සිරුර නීරෝගීව තබා ගනිමු
9 වන පාඩම- සමබර ජීවිතයකට යෝග්‍යතා වර්ධනය කර ගනිමු
10 වන පාඩම- දැනුම්වත් වෙමු, අභියෝග ජය ගනිමු

Leave a Reply