6-ප‍්‍රායෝගික හා තාක්ෂණික කුසලතා

1 වන පාඩම- තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(කෘෂිකර්මය)
 • 1. තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(කෘෂිකර්මය)
 • 2. ශාක වලින් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන
 • 3. ශාක වලින් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන
 • 4. සරු බිමෙන් නෙලමු අපි අස්වනු
 • 5. දකිමු විඳිමු සුරකිමු පරිසරයේ සිරිසර
 • 6. දකිමු විඳිමු සුරකිමු පරිසරයේ සිරිසර
 • 7. උස් පාත්තියක් සකසමු
2 වන පාඩම- තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(ආහාර)
 • 1. තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(ආහාර)
 • 2. වෙළද පොළ ඇති සැකසූ ආහාර
 • 3. ගුණ නොනසා සුරකිමු අපි ආහාර
 • 4. මුළුතැන්ගෙයි පිළිවෙල රැකදෙයි අහරේ රස ගුණ
 • 5. ගුණ නොනසා සුරකිමු අපි ආහාර – 1
 • 6.ගුණ නොනසා සුරකිමු අපි ආහාර – 2
3 වන පාඩම- තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(ආරම්භක තාක්ෂණවේදය)
 • 1. තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(ආරම්භක තාක්ෂණවේදය)
4 වන පාඩම- තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(ව්‍යාපාර කටයුතු)
 • 1. වෙළද පොළ ඇති සැකසූ ආහාර
5 වන පාඩම- තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රය(රූපණ)
 • 1. A4 කොල යෙන් ලස්සන නිර්මාණයක්
 • 2. A4 කොලයකින් ලස්සන රෝස මලක් හදමු
 • 3. දුවන පනින දළඹුවෙක් හදමු

Leave a Reply