5 – ගණිතය

1,2. වන පාඩම – සංඛ්‍යා-i,ii
 • 1. සංඛ්‍යා
 • 2. ස්ථාන අනූව ඉලක්කමේ වටිනාකම හඳුනා ගැනීම
 • 3. සංඛ්‍යා පටිගත කිරීම
 • 4.a සංඛ්‍යා – i
 • 4.b සංඛ්‍යා – ii
3,5. වන පාඩම – එකතු කිරීම,අඩු කිරීම
 • 1. සංඛ්‍යා එකතු කරමු
 • 2. සංඛ්‍යා එකතු කරමු
 • 3. සංඛ්‍යා එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම
 • 4. අඩු කිරීම
4,30. වන පාඩම – සංඛ්‍යා රටා-i,ii
 • 1. සංඛ්‍යා රටා
 • 2. සංඛ්‍යා රටා
6. වන පාඩම – භාග
 • 1. භාග
 • 2. භාග(පුනරීක්ෂණ)
7,21. වන පාඩම – ගුණ කිරීම-i,ii,iii
 • 1.a ගුණන වගු
 • 1.b ගුණන වගු
 • 1.c ගුණන වගු
 • 2. සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේ ගැටලු විසඳීම (පුනරීක්ෂණ)
 • 3. සංඛ්‍යා බෙදීමේ ගැටලු විසඳීම(පුනරීක්ෂණ)
 • 4. ගුණන වගු 01 ( පුනරීක්ෂණ )
 • 5.a සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේ ගැටලු විසඳීම
 • 5.b සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේ ගැටලු විසඳීම
 • 5.c සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේ ගැටලු විසඳීම
 • 5.d සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේ ගැටලු විසඳීම
 • 6.a ගුණ කිරීම-i
 • 6.b ගුණ කිරීම-ii
 • 6.c ගුණ කිරීම-iii
8,22. වන පාඩම – කාලය-i,ii
 • 1. කාලය
 • 2.a පැය 24 ඔරලෝසුවේ දැක්වෙන වේලාව කියවීම
 • 2.b කාලය ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීම
 • 3.a කාලය-i
 • 3.b කාලය-i
 • 4. වේලාව (පුනරීක්ෂණ)
9,23,28. වන පාඩම – බෙදීම-i,ii,iii
 • 1.a බෙදීම
 • 1.b බෙදීම
 • 2.a බෙදීම-i
 • 2.b බෙදීම-ii
 • 3. දෙකේ සංඛයා 10 න් බෙදීම හා 3 තෙක් වූ සංඛයාවක්‍ 10 න් බෙදීම
 • 4. ඉලක්කම් තුන තෙක් වූ සංඛ්‍යා බෙදීම
 • 5. සංඛ්‍යා බෙදීමේ ගැටලු විසඳීම 02 (පුනරීක්ෂණ)
10,19. වන පාඩම – දිග හා දුර-i,ii
 • 1.a දිග මැනීම
 • 1.b දිග මැනීම
 • 1.c දිග මැනීම
 • 2. දිග හා දුර
 • 3.a දිග හා දුර-i
 • 3.b දිග හා දුර-ii
 • 4.a මීටර හා කිලෝමීටර ඇතුළත් ගැටලු විසඳීම
 • 4.b මීටර හා කිලෝමීටර ඇතුළත් ගැටලු විසඳීම
 • 5.a දිග මැනීම 01 (පුනරීක්ෂණ)
 • 5.b දිග මැනීම 02 (පුනරීක්ෂණ)
11,20, වන පාඩම – මුදල්-i,ii
 • 1.a මුදල් භාවිතය හා ගනුදෙනු
 • 1.b මුදල් භාවිතය හා ගනුදෙනු
 • 1.c මුදල් භාවිතය හා ගනුදෙනු
 • 2.a මුදල්-i
 • 2.b මුදල්-ii
 • 3. මුදල් ආශ්‍රිත සරල ගැටලු විසඳීම
 • 4. සරල ගනුදෙනු සඳහා බිල්පත් සකස් කිරීම
 • 5. මුදල් භාවිතය හා ගනුදෙනු
 • 6. මුදල් හා ගනුදෙනු (පුනරීක්ෂණ)
13,27 වන පාඩම – පරිමාව හා ධාරිතාව-i,ii
 • 1.a පරිමාව හා ධාරිතාව
 • 1.b පරිමාව හා ධාරිතාව
 • 2. පරිමාව හා ධාරිතාව
14,30. වන පාඩම – බර මැනීම-i,ii
 • 1.a බර මැනීම
 • 1.b බර මැනීම
 • 1.c බර මැනීම
 • 2. බර මැනීම
 • 3. බර මැනීම (පුනරීක්ෂණ)
15,34. වන පාඩම – ගැටලූ විසදීම-i,ii
 • 1. ගැටලූ විසදීම
 • 2. ගැටලූ විසදීම
 • 3. ගැටලූ විසදීම
16. වන පාඩම – හැඩ හා ඝන වස්තු
 • 1.a ජ්‍යාමිතික හැඩ හා ඝන වස්තු
 • 1.b ජ්‍යාමිතික හැඩතල
 • 2. ජ්‍යාමිතික හැඩතල හා ඝන වස්තු
 • 3. ජ්‍යාමිතික හැඩතල හා ඝන වස්තු
17,33. වන පාඩම – දත්ත හැසිරවීම-i,ii
 • 1.a දත්ත හැසිරවීම
 • 1.b දත්ත හැසිරවීම
 • 2. දත්ත හැසිරවීම
 • 3. දත්ත හැසිරවීම
 • 4. දත්ත නිරූපණය හා නිරූපණ දත්ත කියවීම (පුනරීක්ෂණ)
18. වන පාඩම – දශම
 • 1. දශම
 • 2. දශම සංඛ්‍යා
 • 3. දශම සංඛ්‍යා (පුනරීක්ෂණ)
25. වන පාඩම – දිශා
 • 1. දිශා
29. වන පාඩම – රෝම සංඛ්‍යාංක
32. වන පාඩම – කෝණ, සැලසුම් හා පරිමාණ රූප
 • 1.a කෝණ, සැලසුම් හා පරිමාණ රූපයා
 • 1.b කෝණ, සැලසුම් හා පරිමාණ රූපයා

Leave a Reply