5 – පරිසරය

පරිසරය
 • 1.a වත්තට එන සතුන්-i
 • 1.b වත්තට එන සතුන්-ii
 • 1.c. වත්තට එන සතුන්(පුනරීක්ෂණ)
 • 1.d අප අවට සතුන්-i
 • 1.e. අප අවට සතුන්-ii
 • 1.f. අප අවට සතුන්-iii
 • 2.a සම්ප්‍රදායික වඩු කර්මාන්තය
 • 2.b වඩු කර්මාන්තය (නවීන උපකරණ)
 • 3.a ආරක්ෂාව හා පරිස්සම-i
 • 3.b ආරක්ෂාව හා පරිස්සම-ii
 • 4. අපේ ආහාර
 • 5.a ශාකවල විවිධත්වය
 • 5.b පැළෑටි හා ගස්වැල් (ශාක මුල්වල විවිධත්වය)
 • 5.c පැළෑටි හා ගස්වැල් (ශාක කඳන් හා පත්‍ර)
 • 5.d පැළෑටි හා ගස්වැල් (ගෙඩි/ කරල් /බීජ)
 • 5.e පැළෑටි හා ගස්වැල් (රුක්රෝපණයේ වැදගත්කම )
 • 5.f පැළටි හා ගස්රුවැල්(පුනරීක්ෂණ)
 • 6.a පෝෂ්‍යදායි ආහාර ලබා ගත යුත්තේ කෙසේ ද?
 • 6.b පෝෂ්‍යදායි ආහාර (පුනරීක්ෂණ)
 • 7. අපට උදව් කරන ආයතන
 • 8.a අපි පරිහරණය කරණ දේ
 • 8.b අපි පරිහරණය කරණ දේ
 • 8.c අපි පරිහරණය කරණ දේ
 • 8.d අපි පරිහරණය කරණ දේ
 • 8.e අපි පරිහරණය කරණ දේ(පුනරීක්ෂණ)
 • 9. සැරසිලි ,නිර්මාණ ,ජන ක්‍රිඩා
 • 10. විවිධ ජන වර්ග
 • 11.a ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලබා ගැනීමට උර දුන් වීරයන්
 • 11.b විශිෂ්ට පුද්ගලයන්ගේ චරිත ලක්ෂණ
 • 12.a අපි ලක්වැසියෝ
 • 12.b අපි ලක්වැසියෝ
 • 13.a අපේ යහපැවැත්ම
 • 13.b අපේ යහපැවැත්ම(සිත් පහන් කිරීම)
 • 13.c අපේ යහපැවැත්ම(සිත් පහන් කිරීම)
 • 13.d අපේ යහපැවැත්ම සඳහා ක්‍රිඩාවේ වැදගත්කම
 • 13.e යහපැවැත්ම ගැන කාව්‍ය හා කතන්දර වලින් පෙන්වා දීම
 • 13.f යහපැවැත්ම ගැන කවි ගීත හා විරිඳුවෙන් පෙන්වා දීම
 • 13.g යහගුණ අගය කරමින් ඒවා පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරමු
 • 14. පවුලේ වැඩිහිටියන්ගේ ආදරය හා මඟ පෙන්වීම
 • 15. ජලය පානය කිරීමෙි වැදගත්කම
 • 16. සන්නිවේදනය
 • 17. සරල දිවි පැවැත්මකින් යුතු පුද්ගලයෙකුගේ ගුණාංග
 • 18.a. ගමනාගමනය
 • 18.b. ගමනාගමනය(රියදුරෙකු අතින් වන වැරදි)
 • 18.c. ගමනාගමනය(ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග පද්ධති)
 • 18.d. ගමනාගමනය(මාර්ග සංඥා)
 • 18.e. ගමනාගමනය(අනතුරු වළක්වා ගැනීම)
 • 18.f. ගමනාගමනය(ගමනාගමනය සඳහා ජලය සහ ගුවන)
 • 18.g. ගමනාගමනය(ආලෝක සංඥා පද්ධතිය සැකසීම)
 • 19.a ගෙවත්න-i
 • 19.b ගෙවත්න-ii
 • 19.c ගෙවත්න-iii(ගෙවතු දින පොත)
 • 19.d ගෙවත්න-iv(පැලයක් සිටුවීම)
 • 19.e ගෙවත්න-v(හේන් වගාවට පෙර කරන කාර්යයන්)
 • 19.f ගෙවත්න-vi
 • 20. වගා කටයතු
 • 21. ශාකවලට වැළඳෙන රෝග හා ඒවාට යෙදිය හැකි පිළියම්
 • 22. අතීතයේ ගෙවතු වගාව ආරක්ෂාව
 • 23. බෝග වගාවට හිතකර සත්තු
 • 24.a. වැඩ පහසු කිරීමේ මං-i
 • 24.b. වැඩ පහසු කිරීමේ මං-ii
 • 24.c. වැඩ පහසු කිරීමේ මං-iii
 • 24.d. වැඩ පහසු කිරීමේ මං-iv
 • 25. ආගන්තුක පුද්ගලයෝ
 • 26. එදිනෙදා අනතුරු විය හැකි ස්ථාන
 • 27.a පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකරකම්(ආරක්ෂාව හා පරිස්සම)
 • 27.b පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකරකම්(ජලය)
 • 27.c පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකරකම්(ජලය)
 • 27.d පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකරකම්(පොළොව හා අහස)
 • 28.a. අපේ ආහාර (ආහාර කාණ්ඩ)
 • 28.b. ආහාර වර්ග තෝරා ගැනීම
 • 28.c. අපේ ආහාර (ආහාර නරක් වීම සිදුවන අවස්ථා)
 • 29.a මිනිස් හැසිරීම්-i
 • 29.b මිනිස් හැසිරීම්-ii
 • 30. අපට කළ හැකි වෙනස්කම්
 • 31. මිනිස් හැසිරීම්

Leave a Reply