ශිෂ්‍යත්ව- ii පත්‍රය

ii පත්‍රය
  • 1. ගණිතය ප්‍රශ්ණ
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය – දරුවන්ට
  • ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දරුවන්ට වැරදෙන තැන්
  • උපරිම ලකුණු ලබා ගන්නා ක්‍රම
  • දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දරුවා කරන වැරදි නිවැරදි කර ගන්නේ කෙසේද ගණිත ගැටළු එකතුව සොයමු

Leave a Reply