ශිෂ්‍යත්ව- පරිසරය

පරිසරය
  • 1. පරිසරය නිරීක්ෂණය කරමු
  • 2. පරිසරය ප්‍රශ්ණ වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙමු
  • 3. පැලැටි ගස් වැල් පාඩමෙන් ප්‍රශ්න
  • 4. චුම්භක හඳුනා ගනිමු.
  • 5. ගමනාගමනය
  • 6. ජලයේ පීඩනය
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය – දරුවන්ට
  • ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දරුවන්ට වැරදෙන තැන්
  • උපරිම ලකුණු ලබා ගන්නා ක්‍රම
  • දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දරුවා කරන වැරදි නිවැරදි කර ගන්නේ කෙසේද ගණිත ගැටළු එකතුව සොයමු

Leave a Reply