11-පුරවැසි අධ්‍යාපනය

1 වන පාඩම- නීතිය හා යුක්තිය
 • 1. නීතිය හා යුක්තිය
 • 2. නීතිය හා යුක්තිය
 • 3. නීතිය හා යුක්තිය
 • 4. නීතිය හා යුක්තිය
2 වන පාඩම- ආණ්ඩුවේ විවිධ ස්තර
 • 1. ආණ්ඩුවේ විවිධ ස්තර
3 වන පාඩම- මානව හිමිකම් හා යුතුකම්
 • 1.a මානව හිමිකම් හා යුතුකම්
 • 1.b මානව හිමිකම් හා යුතුකම්
 • 1.c මානව හිමිකම් හා යුතුකම්
 • 1.d මානව හිමිකම් හා යුතුකම්
4 වන පාඩම- පාරිසරික ගැටලූ හා තිරසර සංවර්ධනය
 • 1. පාරිසරික ගැටලූ හා තිරසර සංවර්ධනය
5 වන පාඩම- ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා
ගැටලූ ප්‍රශ්ණ සකච්චා කිරීම(ප්‍රශ්ණ)
 • 1. ගැටලූ ප්‍රශ්ණ සකච්චා කිරීම (ප්‍රශ්ණ)

Leave a Reply