9-පුරවැසි අධ්‍යාපනය

1 වන පාඩම- සමාජ සුරක්ෂිතතාව
 • 1. සමාජ සුරක්ෂිතතාව
 • 2. සමාජ සුරක්ෂිතතාව
 • 3. සමාජ සුරක්ෂිතතාව
2 වන පාඩම- කාලීන වෙනස්වීම්
 • 1. කාලීන වෙනස්වීම්
 • 2. කාලීන වෙනස්වීම්
3 වන පාඩම- ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පාලනය
 • 1. ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පාලනය
 • 2. ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පාලනය
 • 3.a ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පාලනය
 • 3.b ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පාලනය
4 වන පාඩම- පළාත් පාලන ආයතන
 • 1. පළාත් පාලන ආයතන
5 වන පාඩම- ගැටුම් නිරාකරණය
 • 1. ගැටුම් නිරාකරණය
6 වන පාඩම- අනාගත වැඩ ලෝකයට පිවිසෙමු

Leave a Reply