7-පුරවැසි අධ්‍යාපනය

1 වන පාඩම- අපේ පවුල
  • 1. අපේ පවුල
  • 2. අපේ පවුල
  • 3. අපේ පවුල
  • 4. අපේ පවුල
2 වන පාඩම- අපේ ජන සමාජය
  • 1. අපේ ජන සමාජය
  • 2. අපේ ජන සමාජය
  • 3. අපේ ජන සමාජය
3 වන පාඩම- අපේ සංස්කෘතිය

Leave a Reply