10-බුද්ධ ධර්මය

1 වන පාඩම- අභියෝග ජය ගත් සිදුහත් බෝසතාණෝ
 • 1. අභියෝග ජය ගත් සිදුහත් බෝසතාණෝ
 • 2. අභියෝග ජය ගත් සිදුහත් බෝසතාණෝ
 • 3. අභියෝග ජය ගත් සිදුහත් බෝසතාණෝ
2 වන පාඩම- නමදිමු අගයමු මහ සගරුවනා
 • 1. නමදිමු අගයමු මහ සගරුවනා
 • 2. නමදිමු අගයමු මහ සගරුවනා
3 වන පාඩම- තෙරුවන ගුණ හැඳින ගනිමු
 • 1. තෙරුවන ගුණ හැඳින ගනිමු
4 වන පාඩම- කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරමු
 • 1. කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරමු
 • 2. කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරමු
5 වන පාඩම- විදසුන් වඩන්නෝ ඇති තතු දකින්නෝ
 • 1. විදසුන් වඩන්නෝ ඇති තතු දකින්නෝ
 • 2. විදසුන් වඩන්නෝ ඇති තතු දකින්නෝ
6 වන පාඩම- සසුන් කෙත සරු කළ, උතුමෝ ගුණැති පෙර කල
 • 1. සසුන් කෙත සරු කළ, උතුමෝ ගුණැති පෙර කල
 • 2. සසුන් කෙත සරු කළ, උතුමෝ ගුණැති පෙර කල
7 වන පාඩම- මහලූ වියෙහි දුක් නොවන්න තුරුණු දිවිය ගොඩනගන්න
 • 1. මහලූ වියෙහි දුක් නොවන්න තුරුණු දිවිය ගොඩනගන්න
 • 2. මහලූ වියෙහි දුක් නොවන්න තුරුණු දිවිය ගොඩනගන්න
8 වන පාඩම- අනුසස් දැක සිල්වත් වෙමු
 • 1. අනුසස් දැක සිල්වත් වෙමු
 • 2. අනුසස් දැක සිල්වත් වෙමු
9 වන පාඩම- සබඳතා රකින මිනිස් යුතුකම්
 • 1. සබඳතා රකින මිනිස් යුතුකම්
10 වන පාඩම- රුදුරු මිනිසුන් අතර වෙමු අපි සොඳුරු මිනිසුන්
 • 1. රුදුරු මිනිසුන් අතර වෙමු අපි සොඳුරු මිනිසුන්
11 වන පාඩම- අපේකම සහ සහජීවනය
 • 1. අපේකම සහ සහජීවනය
12 වන පාඩම- කර්මය සහ එහි ප‍්‍රභේද හැඳින ගනිමු
 • 1. කර්මය සහ එහි ප‍්‍රභේද හැඳින ගනිමු
 • 2. කර්මය සහ එහි ප‍්‍රභේද හැඳින ගනිමු
 • 3. කර්මය සහ එහි ප‍්‍රභේද හැඳින ගනිමු
13 වන පාඩම- ඇති තතු කියන තිලකුණු දහම
 • 1. ඇති තතු කියන තිලකුණු දහම
14 වන පාඩම- පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය හැඳින ගනිමු
 • 1. පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය හැඳින ගනිමු
15 වන පාඩම- සිව්සස් හැඳින සැනසුම ලබමු
 • 1. සිව්සස් හැඳින සැනසුම ලබමු
16 වන පාඩම- බුදු සිරිතයි – පරිසරයයි
 • 1. පරිසරයයි
 • 2. පරිසරයයි
17 වන පාඩම- නීරෝගී බව උතුම් ලාභයයි
 • 1. නීරෝගී බව උතුම් ලාභයයි
 • 2. නීරෝගී බව උතුම් ලාභයයි
18 වන පාඩම- නිවැරැදි ආහාර පරිභෝජනයෙන් සුව සේ වෙසෙමු
 • 1. නිවැරැුදි ආහාර පරිභෝජනයෙන් සුව සේ වෙසෙමු
 • 2. නිවැරැුදි ආහාර පරිභෝජනයෙන් සුව සේ වෙසෙමු
19 වන පාඩම- සසුන සුරැකි සංගායනා
 • 1. සසුන සුරැකි සංගායනා
 • 2. සසුන සුරැකි සංගායනා
20 වන පාඩම-හෙළ කලාවන් සුරකිමු
 • 1. හෙළ කලාවන් සුරකිමු
 • 2. හෙළ කලාවන් සුරකිමු
21 වන පාඩම- බෞද්ධ සාහිත්‍යය රස විඳිමු
 • 1. බෞද්ධ සාහිත්‍යය රස විඳිමු
 • 2. බෞද්ධ සාහිත්‍යය රස විඳිමු
22 වන පාඩම- රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
 • 1. රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
 • 2. රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
23 වන පාඩම- ශ‍්‍රද්ධාව නිවන් මගෙහි පිවිසුමයි
 • 1. ශ‍්‍රද්ධාව නිවන් මගෙහි පිවිසුමයි
1-5 පාඩම දක්වා කෙටි සටහන
 • 1-5 පාඩම දක්වා කෙටි සටහන

Leave a Reply