9-බුද්ධ ධර්මය

1 වන පාඩම- සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණ සමය
 • 1. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණ සමය
 • 2. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණ සමය
 • 3. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණ සමය
 • 4. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණ සමය
 • 5. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණ සමය
 • 6. සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණ සමය
2 වන පාඩම- බුදු සිරිතෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණ
 • 1. බුදු සිරිතෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණ
 • 2. බුදු සිරිතෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණ
 • 3. බුදු සිරිතෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණ
 • 4. බුදු සිරිතෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණ
 • 5. බුදු සිරිතෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණ
3 වන පාඩම- අනුත්තර පින් කෙතය සඟ ගණ
 • 1. අනුත්තර පින් කෙතය සඟ ගණ
 • 2. අනුත්තර පින් කෙතය සඟ ගණ
 • 3. අනුත්තර පින් කෙතය සඟ ගණ
 • 4. අනුත්තර පින් කෙතය සඟ ගණ
4 වන පාඩම- වඳිමු සැදැහෙන් උතුම් පුද බිම්
 • 1. වඳිමු සැදැහෙන් උතුම් පුද බිම්
 • 2. වඳිමු සැදැහෙන් උතුම් පුද බිම්
5 වන පාඩම- සිහිය පිහිටුවා හුස්ම ගනිමු
 • 1. සිහිය පිහිටුවා හුස්ම ගනිමු
 • 2. සිහිය පිහිටුවා හුස්ම ගනිමු
 • 3. සිහිය පිහිටුවා හුස්ම ගනිමු
6 වන පාඩම- රජගෙදරින් මෙහෙණවරට
 • 1. රජගෙදරින් මෙහෙණවරට
 • 2. රජගෙදරින් මෙහෙණවරට
 • 3. රජගෙදරින් මෙහෙණවරට
 • 4. රජගෙදරින් මෙහෙණවරට
 • 5. රජගෙදරින් මෙහෙණවරට
7 වන පාඩම- ධම්ම පදයෙන් බිඳක්
 • 1. ධම්ම පදයෙන් බිඳක්
 • 2. ධම්ම පදයෙන් බිඳක්
 • 3. ධම්ම පදයෙන් බිඳක්
8 වන පාඩම- උතුම් පැවැත්මෙන් දිවි මං සරු කරමු
 • 1. උතුම් පැවැත්මෙන් දිවි මං සරු කරමු
 • 2. උතුම් පැවැත්මෙන් දිවි මං සරු කරමු
9 වන පාඩම- සීල සුගන්ධය ම උතුම් වන්නේ ය
 • 1. සීල සුගන්ධය ම උතුම් වන්නේ ය
 • 2. සීල සුගන්ධය ම උතුම් වන්නේ ය
 • 3. සීල සුගන්ධය ම උතුම් වන්නේ ය
 • 4. සීල සුගන්ධය ම උතුම් වන්නේ ය
10 වන පාඩම- ඉටු කරමු යුතුකම්
 • 1. ඉටු කරමු යුතුකම්
 • 2. ඉටු කරමු යුතුකම්
 • 3. ඉටු කරමු යුතුකම්
 • 4. ඉටු කරමු යුතුකම්
11 වන පාඩම- බුදුබව පැතූ බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ
 • 1. බුදුබව පැතූ බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ
 • 2. බුදුබව පැතූ බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ
 • 3. බුදුබව පැතූ බලංගොඩ මහානායක හාමුදුරුවෝ
12 වන පාඩම- අටලෝ දහම
 • 1. අටලෝ දහම
13 වන පාඩම- වැවයි දාගැබයි ගමයි පන්සලයි
 • 1. වැවයි දාගැබයි ගමයි පන්සලයි
 • 2. වැවයි දාගැබයි ගමයි පන්සලයි
14 වන පාඩම- නිබ්බාන පරමං සුඛං
 • 1. නිබ්බාන පරමං සුඛං
 • 2. නිබ්බාන පරමං සුඛං
15 වන පාඩම- දුකින් මිදෙන මග උගනිමු
 • 1. දුකින් මිදෙන මග උගනිමු
16 වන පාඩම- නොකර පව්කම් කරමු පින්කම්
 • 1. නොකර පව්කම් කරමු පින්කම්
 • 2. නොකර පව්කම් කරමු පින්කම්
17 වන පාඩම- හේතුව ඵලය වෙයි ඵලය හේතුව වෙයි
18 වන පාඩම- සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කරමු
19 වන පාඩම- ආරෝග්‍ය පරමාලාභා
20 වන පාඩම- ගැටලූ විසඳන සසුන් පිළිවෙත
21 වන පාඩම- සුරකිමු හෙළ කලා කෙත
22 වන පාඩම- ණය නොවී සතොසින ගෙවමු දිවිමග දැහැමින
23 වන පාඩම- රාජා භවතු ධම්මිකෝ
24 වන පාඩම- නිවන් මගෙහි බීජය ශ‍්‍රද්ධාවයි

Leave a Reply