8-බුද්ධ ධර්මය

1 වන පාඩම- ගැටලූ විසඳමු දැහැමි විලසින්
 • 1. ගැටලූ විසඳමු දැහැමි විලසින්
 • 2.a ගැටලූ විසඳමු දැහැමි විලසින්
 • 2.b ගැටලූ විසඳමු දැහැමි විලසින්
2 වන පාඩම- බොදු සිරිත් පිළිපැද වෙමු අපි සොඳුරු දරුවන්
 • 1. බොදු සිරිත් පිළිපැද වෙමු අපි සොඳුරු දරුවන්
 • 2. බොදු සිරිත් පිළිපැද වෙමු අපි සොඳුරු දරුවන්
3 වන පාඩම- ධර්ම රත්නයේ ගුණ
 • 1. ධර්ම රත්නයේ ගුණ
 • 2. ධර්ම රත්නයේ ගුණ
4 වන පාඩම- අපේ සිරිත් අපි සුරකිමු
 • 1. අපේ සිරිත් අපි සුරකිමු
 • 2.a අපේ සිරිත් අපි සුරකිමු
 • 2.b අපේ සිරිත් අපි සුරකිමු(ආශ්‍රිත ගැටලු සහ විසඳුම්)
5 වන පාඩම- බුදු ගුණ සිහි කර බවුන් වඩමු
 • 1. බුදු ගුණ සිහි කර බවුන් වඩමු
6 වන පාඩම- අගසව් දෙනමගෙන් උගනිමු
 • 1. අගසව් දෙනමගෙන් උගනිමු
 • 2. අගසව් දෙනමගෙන් උගනිමු
 • 3. අගසව් දෙනමගෙන් උගනිමු
 • 4. අගසව් දෙනමගෙන් උගනිමු
7 වන පාඩම- පමා බවෙන් මිදුණු කෙනෙක්මුළු ලෝකෙම එළිය කරයි
 • 1. පමා බවෙන් මිදුණු කෙනෙක්මුළු ලෝකෙම එළිය කරයි
8 වන පාඩම- සඟරුවනට අනුව හුරු පුරුදු වෙමු සුසිරිත්
 • 1. සඟරුවනට අනුව හුරු පුරුදු වෙමු සුසිරිත්
 • 2. සඟරුවනට අනුව හුරු පුරුදු වෙමු සුසිරිත්
9 වන පාඩම- ශීල ශික්ෂාවේ ඉදිරි පියවර
 • 1. ශීල ශික්ෂාවේ ඉදිරි පියවර
 • 2.a ශීල ශික්ෂාවේ ඉදිරි පියවර
 • 2.b ශීල ශික්ෂාවේ ඉදිරි පියවර
10 වන පාඩම- උගනිමු අඹු-සැමි, හිත-මිතුරු යුතුකම්
 • 1. උගනිමු අඹු-සැමි, හිත-මිතුරු යුතුකම්
 • 2.a උගනිමු අඹු-සැමි, හිත-මිතුරු යුතුකම්
 • 2.b උගනිමු අඹු-සැමි, හිත-මිතුරු යුතුකම්
 • 3. උගනිමු අඹු-සැමි, හිත-මිතුරු යුතුකම්
11 වන පාඩම- උපාය කුසලතාවෙන් යුතු වෙමු
 • 1. උපාය කුසලතාවෙන් යුතු වෙමු
 • 2. උපාය කුසලතාවෙන් යුතු වෙමු
12 වන පාඩම- එකමුතු ව දිවි ගෙවමු
 • 1. ශීල ශික්ෂාවේ ඉදිරි පියවර
 • 1. එකමුතු ව දිවි ගෙවමු
13 වන පාඩම- දුක දැන හැඳින නුවණින් ගත කරමු දිවි දැහැමින්
 • 1. දුක දැන හැඳින නුවණින් ගත කරමු දිවි දැහැමින්
 • 2.a දුක දැන හැඳින නුවණින් ගත කරමු දිවි දැහැමින්
 • 2.b දුක දැන හැඳින නුවණින් ගත කරමු දිවි දැහැමින්
 • 3. දුක දැන හැඳින නුවණින් ගත කරමු දිවි දැහැමින්
14 වන පාඩම- තණ්හාය ජායතී සෝකෝ
 • 1. තණ්හාය ජායතී සෝකෝ
 • 2. තණ්හාය ජායතී සෝකෝ
15 වන පාඩම- හළොත් යෙහෙකි පව්කම් නොතබා ම සිත
 • 1.a හළොත් යෙහෙකි පව්කම් නොතබා ම සිත
 • 1.b හළොත් යෙහෙකි පව්කම් නොතබා ම සිත
 • 1.c හළොත් යෙහෙකි පව්කම් නොතබා ම සිත
 • 2. හළොත් යෙහෙකි පව්කම් නොතබා ම සිත
16 වන පාඩම- ජීවිත නොනසමු දේපළ සුරකිමු
 • 1. ජීවිත නොනසමු දේපළ සුරකිමු
17 වන පාඩම- බුදු සිරිත හා බැඳුණු තුරුලතා රැුක ගනිමු
 • 1.a බුදු සිරිත හා බැඳුණු තුරුලතා රැුක ගනිමු
 • 1.b බුදු සිරිත හා බැඳුණු තුරුලතා රැුක ගනිමු
18 වන පාඩම- සසුන්කෙත රැක්මට බැඳුණ රන්වැට
 • 1.a සසුන්කෙත රැක්මට බැඳුණ රන්වැට
 • 1.b සසුන්කෙත රැක්මට බැඳුණ රන්වැට(ආශ්‍රිත ගැටලු සහ විසඳුම්)
 • 2. සසුන්කෙත රැක්මට බැඳුණ රන්වැට(ආශ්‍රිත ගැටලු සහ විසඳුම්)
19 වන පාඩම- සිරි දළදා අසිරිය
 • 1.a සිරි දළදා අසිරිය
 • 1.b සිරි දළදා අසිරිය
 • 1.c සිරි දළදා අසිරිය(ආශ්‍රිත ගැටලු සහ විසඳුම්)
20 වන පාඩම- සැපවත් ජීවිතයකට මග
 • 1.a සැපවත් ජීවිතයකට මග
 • 1.b සැපවත් ජීවිතයකට මග
21 වන පාඩම- පිරිහීම මග හරින අපරිහානීය ධර්ම
 • 1.a පිරිහීම මග හරින අපරිහානීය ධර්ම
 • 1.b පිරිහීම මග හරින අපරිහානීය ධර්ම(ආශ්‍රිත ගැටලු සහ විසඳුම්)
22 වන පාඩම- මහා මංගල සූත‍්‍රය
 • 1.a මහා මංගල සූත‍්‍රය
 • 1.b මහා මංගල සූත‍්‍රය(ආශ්‍රිත ගැටලු සහ විසඳුම්)

Leave a Reply