7-බුද්ධ ධර්මය

1 වන පාඩම- බුදු සිරිතේ පළමු වසර
 • 1. බුදු සිරිතේ පළමු වසර
 • 2. බුදු සිරිතේ පළමු වසර
2 වන පාඩම- බුදු සිරිත අනුව යමු අසරණයන්ටසරණ වෙමු
3 වන පාඩම- බුදුගුණ දැන සිත් සනසමු
 • 1. බුදුගුණ දැන සිත් සනසමු
4 වන පාඩම- දිවි සරසන සිරිත විරිත
 • 1. දිවි සරසන සිරිත විරිත
 • 2. දිවි සරසන සිරිත විරිත
5 වන පාඩම- මනස පුබුදන නැණැ’ස පාදමු
 • 1. මනස පුබුදන නැණැ’ස පාදමු
6 වන පාඩම- බුදු සසුනේ අග‍්‍ර දායකයා සහ අග‍්‍ර දායිකාව
 • 1. බුදු සසුනේ අග‍්‍ර දායකයා සහ අග‍්‍ර දායිකාව
7 වන පාඩම- ධම්ම පදයෙන් අපේ දිවියට
 • 1. ධම්ම පදයෙන් අපේ දිවියට
 • 2. ධම්ම පදයෙන් අපේ දිවියට
8 වන පාඩම- පන්සිල් හා එහි සමාජීය වටිනාකම
 • 1. පන්සිල් හා එහි සමාජීය වටිනාකම
 • 2. පන්සිල් හා එහි සමාජීය වටිනාකම
 • 3. පන්සිල් හා එහි සමාජීය වටිනාකම
9 වන පාඩම- ආජීව අෂ්ටමක ශීලයෙන් දිවි සරු කර ගනිමු
 • 1. ආජීව අෂ්ටමක ශීලයෙන් දිවි සරු කර ගනිමු
 • 2. ආජීව අෂ්ටමක ශීලයෙන් දිවි සරු කර ගනිමු
10 වන පාඩම- ගුරු සිත සනසවා අකුරු උගනිමු සොඳවා
 • 1. ගුරු සිත සනසවා අකුරු උගනිමු සොඳවා
11 වන පාඩම- ආදර්ශවත් නායකත්වය
 • 1. ආදර්ශවත් නායකත්වය
12 වන පාඩම- සැනසුම ගෙන එන ඉවසීම
 • 1. සැනසුම ගෙන එන ඉවසීම
 • 2. සැනසුම ගෙන එන ඉවසීම
13 වන පාඩම- හෙළබොදු සිරිතට යොමු වෙමු
 • 1. හෙළබොදු සිරිතට යොමු වෙමු
 • 2. හෙළබොදු සිරිතට යොමු වෙමු
 • 3. හෙළබොදු සිරිතට යොමු වෙමු
 • 4. හෙළබොදු සිරිතට යොමු වෙමු
14 වන පාඩම- බුදු දහමෙන් ඇගයෙන සහජීවනය
 • 1. බුදු දහමෙන් ඇගයෙන සහජීවනය
 • 2. බුදු දහමෙන් ඇගයෙන සහජීවනය
15 වන පාඩම- සියල්ල කර්මයෙන් සිදු නොවේ
 • 1. සියල්ල කර්මයෙන් සිදු නොවේ
 • 2. සියල්ල කර්මයෙන් සිදු නොවේ
 • 3. සියල්ල කර්මයෙන් සිදු නොවේ
16 වන පාඩම- චතුරාර්ය සත්‍යය
 • 1. චතුරාර්ය සත්‍යය
 • 2. චතුරාර්ය සත්‍යය
 • 3. චතුරාර්ය සත්‍යය
 • 4. චතුරාර්ය සත්‍යය
 • 17 වන පාඩම- වළකිමු වරදින් උපමා කොට තමන්
  • 1. වළකිමු වරදින් උපමා කොට තමන්
  • 2. වළකිමු වරදින් උපමා කොට තමන්
  18 වන පාඩම- තැනට ගැළපෙන ලෙසින් හැසිරෙමු
  19 වන පාඩම- මහින්දාගමනයෙන් අප ලත් දායාද
  • 1. මහින්දාගමනයෙන් අප ලත් දායාද
  20 වන පාඩම- ධන පරිහරණයට අදාළ බොදු මග
  21 වන පාඩම- දෙලෝ වැඩ සාදන පින් කිරියවත්

  Leave a Reply