6-බුද්ධ ධර්මය

1 වන පාඩම- අසිරිමත් බෝසත් කුමරු
 • 1. අසිරිමත් බෝසත් කුමරු
 • 2. අසිරිමත් බෝසත් කුමරු
2 වන පාඩම- සිදුහත් කුමරුගේ ළමා කාලය හා යොවුන් විය
 • 1. සිදුහත් කුමරුගේ ළමා කාලය හා යොවුන් විය
 • 2. සිදුහත් කුමරුගේ ළමා කාලය හා යොවුන් විය
3 වන පාඩම- තිලොවට ගුරු වූ බුදු සමිදු
 • 1. තිලොවට ගුරු වූ බුදු සමිදු
 • 2. තිලොවට ගුරු වූ බුදු සමිදු
 • 3. තිලොවට ගුරු වූ බුදු සමිදු
 • 4 වන පාඩම- අපි පන්සල් යමු
  • 1. අපි පන්සල් යමු
  • 2. අපි පන්සල් යමු
  • 3. අපි පන්සල් යමු
  5 වන පාඩම- පතුරමු සැමට මෙත් සිත්
  • 1. පතුරමු සැමට මෙත් සිත්
  6 වන පාඩම- රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ
  • 1. රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ
  • 2. රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ
  • 3. රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ
  7 වන පාඩම- දියුණුවේ රන් දොරටු
  8 වන පාඩම- දිවි මග සරු කරන සීලය
  • 1. දිවි මග සරු කරන සීලය
  • 2. දිවි මග සරු කරන සීලය
  • 3. දිවි මග සරු කරන සීලය
  9 වන පාඩම- පන්සිල් රකිමු
  • 1. පන්සිල් රකිමු
  • 2. පන්සිල් රකිමු
  • 3. පන්සිල් රකිමු
  • 4. පන්සිල් රකිමු
  • 5. පන්සිල් රකිමු
  10 වන පාඩම- මවු පිය ගුණ වරුණ
  • 1. මවු පිය ගුණ වරුණ
  • 2. මවු පිය ගුණ වරුණ
  • 3. මවු පිය ගුණ වරුණ
  • 4. මවු පිය ගුණ වරුණ
  11 වන පාඩම- අභියෝග ජයගත් තරුණයෝ
  • 1. අභියෝග ජයගත් තරුණයෝ
  • 2. අභියෝග ජයගත් තරුණයෝ
  • 3. අභියෝග ජයගත් තරුණයෝ
  • 4. අභියෝග ජයගත් තරුණයෝ
  12 වන පාඩම- අපේකම සුරකිමු
  • 1. අපේකම සුරකිමු
  • 2. අපේකම සුරකිමු
  • 3. අපේකම සුරකිමු
  13 වන පාඩම- හොද නරක හැදින යහපතෙහි යෙදෙමු
  • 1. හොද නරක හැදින යහපතෙහි යෙදෙමු
  • 2. හොද නරක හැදින යහපතෙහි යෙදෙමු
  • 3. හොද නරක හැදින යහපතෙහි යෙදෙමු
  • 4. හොද නරක හැදින යහපතෙහි යෙදෙමු
  • 5. හොද නරක හැදින යහපතෙහි යෙදෙමු
  14 වන පාඩම- වෙනස් වීමට ඔරොත්තු දෙමු
  • 1. වෙනස් වීමට ඔරොත්තු දෙමු
  • 2. වෙනස් වීමට ඔරොත්තු දෙමු
  • 3. වෙනස් වීමට ඔරොත්තු දෙමු
  • 4. වෙනස් වීමට ඔරොත්තු දෙමු
  • 5. වෙනස් වීමට ඔරොත්තු දෙමු
  15 වන පාඩම- වරදින් මිදෙමු
  • 1. වරදින් මිදෙමු
  • 2. වරදින් මිදෙමු
  • 3. වරදින් මිදෙමු
  • 4. වරදින් මිදෙමු
  16 වන පාඩම- රකිනවිට පරිසරය-රැකෙනු ඇත අප සැම
  • 1. රකිනවිට පරිසරය-රැකෙනු ඇත අප සැම
  17 වන පාඩම- මිහිදු මාහිමි සමය වෙත යමු
  • 1. මිහිදු මාහිමි සමය වෙත යමු
  • 2. මිහිදු මාහිමි සමය වෙත යමු
  18 වන පාඩම- ශාසනික දායාද සුරකිමු
  • 1. ශාසනික දායාද සුරකිමු
  • 2. ශාසනික දායාද සුරකිමු
  • 3. ශාසනික දායාද සුරකිමු
  19 වන පාඩම- අරපිරිමැස්ම දියුණුවට මගකි
  • 1. අරපිරිමැස්ම දියුණුවට මගකි
  20 වන පාඩම- රන් පිහාටු
  • 1. රන් පිහාටු
  21 වන පාඩම- සැදැහැ ගුණයෙන් සරු වෙමු
  • 1. සැදැහැ ගුණයෙන් සරු වෙමු

  Leave a Reply