11-සිංහල

1 වන පාඩම- දළදා පෙරහැර
 • 1. දළදා පෙරහැර
2 වන පාඩම- දුකට කියන කවි සීපද
 • 1. දුකට කියන කවි සීපද
3 වන පාඩම- අක්ෂර මාලාව හා අක්ෂර වින්‍යාසය
 • 1. අක්ෂර මාලාව
 • 2. අක්ෂර වින්‍යාසය
4 වන පාඩම- විශ්වකෝෂය
5 වන පාඩම- රසින් රස මවන බස් මහිමය
6 වන පාඩම- වාක්‍ය රීති
 • 1. වාක්‍ය රීති
7 වන පාඩම- වාක්‍ය රචනය
 • 1. වාක්‍ය රචනය
8 වන පාඩම- සාහිත්‍ය රස වින්දනය හා විචාරය
 • 1. සාහිත්‍ය රස වින්දනය හා විචාරය
 • 2. සාහිත්‍ය රස වින්දනය හා විචාරය
9 වන පාඩම- දියවර සිරිසර
 • 1. දියවර සිරිසර
10 වන පාඩම- ශී‍්‍රමත් අයිවර් ජෙනිංග්ස්
11 වන පාඩම- විභක්ති
 • 1. විභක්ති
 • 2. සන්ධි
12 වන පාඩම- බස ඉපදුණු සැටි අසනු ය විස්තර
13 වන පාඩම- බහු විධ මාධ්‍ය භාවිතය
14 වන පාඩම- රට වටා පද රටා
 • 1. රට වටා පද රටා
15 වන පාඩම- සමාස
 • 1. සමාස
16 වන පාඩම- ශෝකයත් රසයක් කළ මිනිසෙක්
17 වන පාඩම- ප‍්‍රත්‍යයාර්ථ නාම
 • 1. ප‍්‍රත්‍යයාර්ථ නාම
18 වන පාඩම- මිහි ලිය නළලේ අංජන තිලකේ..
19 වන පාඩම- බළන්ගොඩින් ගැලූ පැණසර මෙත් ගඟුල
 • 1. අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී නාහිමි
20 වන පාඩම- අද්‍යතන සාහිත්‍ය නිර්මාණයන්හි භාෂාව
21 වන පාඩම- වතුර මල
 • 1.වතුර මල
22 වන පාඩම- පුවත්පත් වාර්තා, දැන්වීම් සහ ප‍්‍රායෝගික ලේඛන
 • 1. ප‍්‍රායෝගික ලේඛන
23 වන පාඩම- සුභාෂිතය
24 වන පාඩම- අත්දැකීම් ප‍්‍රතිනිර්මාණය
25 වන පාඩම- ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජුරාසික යුගය
 • 1. ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජුරාසික යුගය
26 වන පාඩම- තල මල පිපිලා
 • 1. තල මල පිපිලා

සිංහල සාහිත්‍ය සංග්‍රහය

1 වන පාඩම- සතර කන් මන්ත්‍රණය
 • 1.a සතර කන් මන්ත්‍රණය
 • 1.b සතර කන් මන්ත්‍රණය
2 වන පාඩම- ගුත්තිල වෙණ නද
 • 1.a ගුත්තිල වෙණ නද
 • 1.b ගුත්තිල වෙණ නද
3 වන පාඩම- හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
 • 1. හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
 • 2. හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
4 වන පාඩම- බැද්දේගම
 • 1. බැද්දේගම (නූතන ගද්‍ය)
 • 2. බැද්දේගම (නවකතාව වින්දනය හා විචාරයය)
 • 2.a බැද්දේගම (බැද්දේගම නව කතාව)
 • 2.b බැද්දේගම (නව කතාවේ කලාත්මක ලක්ෂණ)
 • 3. බැද්දේගම
5 වන පාඩම- මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේ
 • 1.මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේ
6 වන පාඩම- ගංගාවේ සංගීතය
 • 1. ගංගාවේ සංගීතය – එච්. එම්. කුඩලිගම
7 වන පාඩම- ලෙන අතහැර යෑම
 • 1.a ලෙන අතහැර යෑම
 • 2. ලෙන අතහැර යෑම
 • 3. ලෙන අතහැර යෑම
8 වන පාඩම- අඟුල්මල් දමනය
 • 1. අඟුල්මල් දමනය
 • 2. අඟුල්මල් දමනය
9 වන පාඩම- උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
 • 1. උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
 • 2. උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
10 වන පාඩම- කෑරගල වැජබෙයි මේ ලෙසින් සිට..
 • 1. කෑරගල වැජබෙයි මේ ලෙසින් සිට..
 • 2. කෑරගල වැජබෙයි මේ ලෙසින් සිට..
11 වන පාඩම- මග විසිතුරු
 • 1. මග විසිතුරු
 • 1. මග විසිතුරු (සැළලිහිණි සන්දේශය)
12 වන පාඩම- කුරහන් ඉසිමුව කළුවර බලාලා
 • 1. කුරහන් ඉසිමුව කළුවර බලාලා
13 වන පාඩම- අපට වැසිකිළියක්
 • 1. අපට වැසිකිළියක්
14 වන පාඩම- දියමන්ති මාලය
 • 1. දියමන්ති මාලය
15 වන පාඩම- දෑතේ කරගැට සිඹ සනසන්නට..
16 වන පාඩම- වස්සානය
 • 1.a වස්සානය
 • 1.b වස්සානය

Leave a Reply