10-සිංහල

1 වන පාඩම- අතීතයෙන් කතාවක්
 • 1. අතීතයෙන් කතාවක්
2 වන පාඩම- සිංහල අක්ෂර මාලාව
 • 1. සිංහල අක්ෂර මාලාව
3 වන පාඩම- ප‍්‍රාදේශික ව්‍යවහාර
 • 1.ප‍්‍රාදේශික ව්‍යවහාර
4 වන පාඩම- ආරාමයේ නිර්මාණය
 • 1. ආරාමයේ නිර්මාණය
5 වන පාඩම- ආචාර්ය සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර
 • 1. ආචාර්ය සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර
6 වන පාඩම- මං තනන්නෝ
7 වන පාඩම- බසින් රස මවන සාහිත්‍යය
8 වන පාඩම- මේ අපේ උදාර වූ මාතෘ භූමියයි
 • 1. මේ අපේ උදාර වූ මාතෘ භූමියයි
9 වන පාඩම- කර්තෘ කාරක වාක්‍ය සහ කර්ම කාරක වාක්‍ය
10 වන පාඩම- පුවත්පත් විශේෂාංග ලිපි
11 වන පාඩම- පැරණි ජීවනෝපාය ක‍්‍රම හා බැඳුණු සිරිත් විරිත්
 • 1. පැරණි ජීවනෝපාය ක‍්‍රම හා බැඳුණු සිරිත් විරිත්
12 වන පාඩම- කාව්‍ය නිර්මාණකරණය
13 වන පාඩම- ආචාර්ය ටී. බී. ජායා
14 වන පාඩම- තොරොක්කෝව
 • 1. තොරොක්කෝව
15 වන පාඩම- ළ‍ඳේ නිසරු නොකරන් අප සියලා
 • 1. ළ‍ඳේ නිසරු නොකරන් අප සියලා (වෙස්සන්තර දා කව)
16 වන පාඩම- එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන්
 • 1. එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන්
17 වන පාඩම- මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ
 • 1. මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ
18 වන පාඩම- ආපදා කළමනාකරණය
 • 1. ආපදා කළමනාකරණය
19 වන පාඩම- සන්ධි
20 වන පාඩම- ශී‍්‍ර ලංකාවේ පැරණි නිවාස
 • 1. ශී‍්‍ර ලංකාවේ පැරණි නිවාස
21 වන පාඩම- මිණි ගණ සඳෙස් වැනුමින්
 • 1. මිණි ගණ සඳෙස් වැනුමින්
22 වන පාඩම- දීපාවලි උත්සවය
 • 1. දීපාවලි උත්සවය
23 වන පාඩම- සාහිත්‍ය නිර්මාණ විචාරය
 • 1. සාහිත්‍ය නිර්මාණ විචාරය

සිංහල සාහිත්‍ය සංග්‍රහය

1 වන පාඩම- සතර කන් මන්ත්‍රණය
 • 1.a සතර කන් මන්ත්‍රණය
 • 1.b සතර කන් මන්ත්‍රණය
2 වන පාඩම- ගුත්තිල වෙණ නද
 • 1.a ගුත්තිල වෙණ නද
 • 1.b ගුත්තිල වෙණ නද
3 වන පාඩම- හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
 • 1. හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
 • 2. හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
4 වන පාඩම- බැද්දේගම
 • 1. බැද්දේගම (නූතන ගද්‍ය)
 • 2. බැද්දේගම (නවකතාව වින්දනය හා විචාරයය)
 • 2.a බැද්දේගම (බැද්දේගම නව කතාව)
 • 2.b බැද්දේගම (නව කතාවේ කලාත්මක ලක්ෂණ)
 • 3. බැද්දේගම
5 වන පාඩම- මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේ
 • 1.මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේ
6 වන පාඩම- ගංගාවේ සංගීතය
 • 1. ගංගාවේ සංගීතය – එච්. එම්. කුඩලිගම
7 වන පාඩම- ලෙන අතහැර යෑම
 • 1.a ලෙන අතහැර යෑම
 • 2. ලෙන අතහැර යෑම
 • 3. ලෙන අතහැර යෑම
8 වන පාඩම- අඟුල්මල් දමනය
 • 1. අඟුල්මල් දමනය
 • 2. අඟුල්මල් දමනය
9 වන පාඩම- උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
 • 1. උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
 • 2. උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
10 වන පාඩම- කෑරගල වැජබෙයි මේ ලෙසින් සිට..
 • 1. කෑරගල වැජබෙයි මේ ලෙසින් සිට..
 • 2. කෑරගල වැජබෙයි මේ ලෙසින් සිට..
11 වන පාඩම- මග විසිතුරු
 • 1. මග විසිතුරු
 • 1. මග විසිතුරු (සැළලිහිණි සන්දේශය)
12 වන පාඩම- කුරහන් ඉසිමුව කළුවර බලාලා
 • 1. කුරහන් ඉසිමුව කළුවර බලාලා
13 වන පාඩම- අපට වැසිකිළියක්
 • 1. අපට වැසිකිළියක්
14 වන පාඩම- දියමන්ති මාලය
 • 1. දියමන්ති මාලය
15 වන පාඩම- දෑතේ කරගැට සිඹ සනසන්නට..
16 වන පාඩම- වස්සානය
 • 1.a වස්සානය
 • 1.b වස්සානය

Leave a Reply