9-සිංහල

1 වන පාඩම- ශී‍්‍ර පාදය වැන්දවූ හැටි
 • 1. ශී‍්‍ර පාදය වැන්දවූ හැටි
 • 2. ශී‍්‍ර පාදය වැන්දවූ හැටි
2 වන පාඩම- ලප සේ සඳ විලසේ
 • 1. ලප සේ සඳ විලසේ
 • 1. ලප සේ සඳ විලසේ
3 වන පාඩම- දේශීය නර්තනයේ රන් සලකුණ
 • 1. දේශීය නර්තනයේ රන් සලකුණ
 • 2. දේශීය නර්තනයේ රන් සලකුණ
4 වන පාඩම- ස්ටීවන් හෝකින්
 • 1. ස්ටීවන් හෝකින්
5 වන පාඩම- නිවැරදි ශබ්දෝච්චාරණය
6 වන පාඩම- මගේ රට මට අගෙයි
 • 1. මගේ රට මට අගෙයි
 • 2. මගේ රට මට අගෙයි
7 වන පාඩම- දෑසේ නිල් පැහැය
 • 1. දෑසේ නිල් පැහැය
 • 2. දෑසේ නිල් පැහැය
8 වන පාඩම- මහධන සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
 • 1.මහධන සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
 • 2.මහධන සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
9 වන පාඩම- ප‍්‍රායෝගික ලේඛන
10 වන පාඩම- නවම් මහේ නව වළල්ල
11 වන පාඩම- උගන්නැ සියබස – මත් වන්නැ එහි රසයෙන්
12 වන පාඩම- ආනන්ද කුමාරස්වාමි
13 වන පාඩම- හොඳ ළමයා නුවණිනී – හොඳ දේ තෝරා ගනී
 • 1. හොඳ ළමයා නුවණිනී – හොඳ දේ තෝරා ගනී
14 වන පාඩම- කඨින පූජෝත්සවය
 • 1. කඨින පූජෝත්සවය
15 වන පාඩම- සිරම්බි අඩිය
 • 1. සිරම්බි අඩිය
16 වන පාඩම- දිට්හ දාන
 • 1. දිට්හ දාන
17 වන පාඩම- අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය
 • 1. අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය
18 වන පාඩම- පොතපතෙන් සරු දහම්
 • 1. පොතපතෙන් සරු දහම්
19 වන පාඩම- රස විඳිනා දැනුම මනා
 • 1. රස විඳිනා දැනුම මනා
20 වන පාඩම- මහාසාර පලදනාව
 • 1. මහාසාර පලදනාව

Leave a Reply