8-සිංහල

1 වන පාඩම- එතනහාමි
 • 1. එතනහාමි
 • 2. එතනහාමි
 • 3. එතනහාමි
2 වන පාඩම- රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් හා ඔහුගේ නිර්මාණ
 • 1. රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් හා ඔහුගේ නිර්මාණ
 • 2. රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් හා ඔහුගේ නිර්මාණ
3 වන පාඩම- අලූත් අවුරුදු උත්සවය
 • 1. අලූත් අවුරුදු උත්සවය
4 වන පාඩම- ශබ්දකෝෂ භාවිතය
 • 1. ශබ්දකෝෂ භාවිතය
5 වන පාඩම- රාති‍්‍රය
 • 1. රාති‍්‍රය
6 වන පාඩම- කතා බහට අවධානය
 • 1. කතා බහට අවධානය
7 වන පාඩම- විධි කි‍්‍රයා – ආශීර්වාද කි‍්‍රයා
 • 1. ආශීර්වාද කි‍්‍රයා/li>
8 වන පාඩම- ප‍්‍රායෝගික ලේඛන
 • 1. ප‍්‍රායෝගික ලේඛන
9 වන පාඩම- අවුරුදු සිහිනය
10 වන පාඩම- සැබෑ ළෙන්ගතුකම
 • 1. සැබෑ ළෙන්ගතුකම
11 වන පාඩම- සිරි ලංකා රට ම අපි
 • 1. සිරි ලංකා රට ම අපි
12 වන පාඩම- නිවැරදිව කියවමු
 • 1. නිවැරදිව කියවමු
 • 2. නිවැරදිව කියවමු
13 වන පාඩම- වාක්‍ය රීති i
 • 1. වාක්‍ය රීති i
14 වන පාඩම- කතරගම පුද බිම
 • 1. කතරගම පුද බිම
 • 2. කතරගම පුද බිම
15 වන පාඩම- පරිසර හිතකාමි කඩදාසි
 • 1. පරිසර හිතකාමි කඩදාසි
16 වන පාඩම- අද බැරි නම් හෙට තෝරාපන් යාළු
 • 1. අද බැරි නම් හෙට තෝරාපන් යාළු
17 වන පාඩම- පරාස්ස
 • 1. පරාස්ස
18 වන පාඩම- වාක්‍ය රීති ii
19 වන පාඩම- ප‍්‍රවෘත්ති
20 වන පාඩම- බොදු පුනරුදයේ සෙන්පතියාණෝ
 • 1. බොදු පුනරුදයේ සෙන්පතියාණෝ
21 වන පාඩම- මෙත් සිත සව් සත කෙරෙහි කරන්නේ
 • 1. මෙත් සිත සව් සත කෙරෙහි කරන්නේ
22 වන පාඩම- සයුරු ගැබෙන් මතු වූ නැව
 • 1. සයුරු ගැබෙන් මතු වූ නැව
23 වන පාඩම- සවන් යොමමු, කතා කරමු, ලියුම් ලියමු

Leave a Reply