11-ඉතිහාසය

1 වන පාඩම- කාර්මික විප්ලවය
 • 1.a කාර්මික විප්ලවය
 • 1.b කාර්මික විප්ලවය
 • 1.c කාර්මික විප්ලවය
2 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය බලය පිහිටුවීම
 • 1.a ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය බලය පිහිටුවීම
 • 1.b ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය බලය පිහිටුවීම
3 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය
 • 1. ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය
4 වන පාඩම- බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්
 • 1.a බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්
 • 1.b බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්
 • 1.c බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්
 • 1.d බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්
 • 1.e බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම්
5 වන පාඩම- බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තනය
 • 1.a බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තනය
 • 1.b බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තනය
 • 1.c බි‍්‍රතාන්‍යයන් යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමාජ පරිවර්තනය
6 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
 • 1.a ශ‍්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
 • 1.b ශ‍්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
 • 1.c ශ‍්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
 • 1.d ශ‍්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
 • 1.e ශ‍්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
 • 1.f ශ‍්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම
7 වන පාඩම- ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව
 • 1.a ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව
 • 1.b ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව
 • 1.c ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව
8 වන පාඩම- ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්
 • 1.a ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්(පළමු වන ලෝක මහා සංග්‍රාමය 1)
 • 1.b ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්(පළමු වන ලෝක මහා සංග්‍රාමය 2)
 • 1.c ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්(දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමය 1)
 • 1.d ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්(එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය)
 • 2.a ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්(දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමය 1)
 • 2.b ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්((දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමය 2))
 • 3. ලෝක මහා සංග‍්‍රාම හා සම්මුතීන්((දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමය 2))
පින්තූර අධ්‍යනය
 • 1.a පින්තූර අධ්‍යනය
 • 1.b පින්තූර අධ්‍යනය
 • 1.c පින්තූර අධ්‍යනය
ඉතිහාසය හැදැරීමේ මූලාශ්‍රය
 • 1.a ඉතිහාසය හැදැරීමේ මූලාශ්‍රය(සහිත්‍ය මූලාශ්‍ර)
 • 1.b ඉතිහාසය හැදැරීමේ මූලාශ්‍රය(පුරාවිද්‍ය මූලාශ්‍ර)
 • 1.b ඉතිහාසය හැදැරීමේ මූලාශ්‍රය
සිතියම් ලකුණු කර නම් කරන ක්‍රම
 • 1. සිතියම් ලකුණු කර නම් කරන ක්‍රම
l පත්‍රය (MCQ)
 • 1. l පත්‍රය (MCQ)

Leave a Reply