9-ඉතිහාසය

1 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප‍්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම
 • 1. ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප‍්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම
 • 2. ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප‍්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම
2 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය බලය
 • 1.a ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය බලය
 • 1.b ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය බලය
 • 1.c ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය බලය
3 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය
4 වන පාඩම- ඉන්දියානු නිදහස් සටන් ව්‍යාපාරය
5 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය
 • 1.a ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය
 • 1.b ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය
 • 1.c ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය
 • 1.d ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය (1931 ඩොනමෝර් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ)
6 වන පාඩම- නිදහසින් පසු ශී‍්‍ර ලංකාව
 • 1.a නිදහසින් පසු ශී‍්‍ර ලංකාව
 • 1.b නිදහසින් පසු ශී‍්‍ර ලංකාව (ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් වීම)
 • 1.c නිදහසින් පසු ශී‍්‍ර ලංකාව (සංවර්ධන කටයුතු)
 • 1.d නිදහසින් පසු ශී‍්‍ර ලංකාව

Leave a Reply