8-ඉතිහාසය

1 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ සාම්ප‍්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව
  • 1.a ශ‍්‍රී ලංකාවේ සාම්ප‍්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව
  • 1.b ශ‍්‍රී ලංකාවේ සාම්ප‍්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව
  • 1.c ශ‍්‍රී ලංකාවේ සාම්ප‍්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව
  • 1.d ශ‍්‍රී ලංකාවේ සාම්ප‍්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව
2 වන පාඩම- මහනුවර රාජධානිය
3 වන පාඩම- යුරෝපයේ පුනරුදය
4 වන පාඩම- දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම
  • 1.a දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම
  • 1.b දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම
  • 1.c දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම
5 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප‍්‍රදේශ පෘතුගීසීන් යටතට පත් වීම
  • 1.a ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප‍්‍රදේශ පෘතුගීසීන් යටතට පත් වීම
  • 1.b ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප‍්‍රදේශ පෘතුගීසීන් යටතට පත් වීම
  • 1.c ශ‍්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප‍්‍රදේශ පෘතුගීසීන් යටතට පත් වීම (සීතාවක රාජධානිය)

Leave a Reply