7-ඉතිහාසය

1 වන පාඩම- අපේ පැරණි ජන ජීවිතය
  • 1.a අපේ පැරණි ජන ජීවිතය
  • 1.b අපේ පැරණි ජන ජීවිතය
  • 1.c අපේ පැරණි ජන ජීවිතය
2 වන පාඩම- අපේ කීර්තිමත් රජවරු
  • 1. අපේ කීර්තිමත් රජවරු
3 වන පාඩම- අපේ සංස්කෘතික උරුමය
4 වන පාඩම- පසුකාලීන පාලන මධ්‍යස්ථාන
  • 1.a පසුකාලීන පාලන මධ්‍යස්ථාන (අනුරාධපුරය රාජධානිය)
  • 1.b පසුකාලීන පාලන මධ්‍යස්ථාන (දඹදෙණිය රාජධානිය)
  • 1.c පසුකාලීන පාලන මධ්‍යස්ථාන (යාපහුව,කුරුණෑගල රාජධානි)
  • 1.d පසුකාලීන පාලන මධ්‍යස්ථාන (ගම්පොළ,කෝට්ටේ රාජධානි)
5 වන පාඩම- යුරෝපයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර
  • 1. යුරෝපයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර (රෝම ශිෂ්ටාචාරය)

Leave a Reply