11-විද්‍යාව

1 වන පාඩම- ජීවී පටක
 • 1.a ජීවී පටක
 • 1.b ජීවී පටක
 • 2.a ජීවී පටක
 • 2.b ජීවී පටක
2 වන පාඩම- ප‍්‍රභාසංශ්ලේෂණය
 • 1.a ප‍්‍රභාසංශ්ලේෂණය
 • 1.b ප‍්‍රභාසංශ්ලේෂණය
 • 2.a ප‍්‍රභාසංශ්ලේෂණය
 • 2.b ප‍්‍රභාසංශ්ලේෂණය
3 වන පාඩම- මිශ‍්‍රණ
 • 1.a මිශ‍්‍රණ
 • 1.b මිශ‍්‍රණ
 • 1.c මිශ‍්‍රණ
 • 2.a මිශ‍්‍රණ
 • 2.b මිශ‍්‍රණ
 • 2.c මිශ‍්‍රණ
 • 2.d මිශ‍්‍රණ
 • 2.e මිශ‍්‍රණ
 • 2.f මිශ‍්‍රණ
4 වන පාඩම- තරංග සහ ඒවායේ යෙදීම්
 • 1.a තරංග සහ ඒවායේ යෙදීම්
 • 1.b තරංග සහ ඒවායේ යෙදීම්
 • 1.c තරංග සහ ඒවායේ යෙදීම්
 • 1.d තරංග සහ ඒවායේ යෙදීම්
 • 1.e තරංග සහ ඒවායේ යෙදීම්
5 වන පාඩම- ප‍්‍රකාශ විද්‍යාව
 • 1.a ප‍්‍රකාශ විද්‍යාව
 • 1.b ප‍්‍රකාශ විද්‍යාව
 • 1.c ප‍්‍රකාශ විද්‍යාව
 • 1.d ප‍්‍රකාශ විද්‍යාව
 • 1.e ප‍්‍රකාශ විද්‍යාව
 • 1.f ප‍්‍රකාශ විද්‍යාව
6 වන පාඩම- මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි
 • 1.a මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය)
 • 1.b මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (ආහාර ජීරණය)
 • 1.c මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (ආහාර ජීරණ ක්‍රියාවලිය)
 • 1.d මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (ආහාර ජීරණ පද්ධතිය)
 • 1.e මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (ස්වසන පද්ධතිය)
 • 1.f මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (රුධිර සංසරණ පද්ධතිය)
 • 1.g මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (බහිස්‍රාවී ක්‍රියාවලිය)
 • 1.h මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (සමායෝජනය හා සමස්ථිතිය)
 • 1.i මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (පුණරීක්ෂණ-1)
 • 1.j මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (පුණරීක්ෂණ-2)
 • 1.k මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි (පුණරීක්ෂණ-3)
 • 2.a මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි
 • 2.b මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි
 • 2.c මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි
 • 2.d මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි
 • 2.e මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි
 • 2.f මානව දේහ ක‍්‍රියාවලි
7 වන පාඩම- අම්ල, භස්ම හා ලවණ
 • 1.a අම්ල, භස්ම හා ලවණ
 • 1.b අම්ල, භස්ම හා ලවණ
 • 1.c අම්ල, භස්ම හා ලවණ (පුනරීක්ෂණ)
8 වන පාඩම- රසායනික ප‍්‍රතික‍්‍රියා ආශ‍්‍රිත තාප විපර්යාස
 • 1.a රසායනික ප‍්‍රතික‍්‍රියා ආශ‍්‍රිත තාප විපර්යාස
 • 1.b රසායනික ප‍්‍රතික‍්‍රියා ආශ‍්‍රිත තාප විපර්යාස (පුනරීක්ෂණ)
9 වන පාඩම- තාපය
 • 1.a තාපය
 • 1.b තාපය
 • 1.c තාපය (පුනරීක්ෂණ)
10 වන පාඩම- විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය
 • 1.a විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය
 • 1.b විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය
 • 1.c විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය (පුනරීක්ෂණ)
11 වන පාඩම- ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
 • 1.a ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
 • 1.b ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
 • 1.c ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
 • 1.d ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව (පුනරීක්ෂණ)
12 වන පාඩම- විද්‍යුත් රසායනය
 • 1.a විද්‍යුත් රසායනය
 • 1.b විද්‍යුත් රසායනය
 • 1.c විද්‍යුත් රසායනය
 • 1.d විද්‍යුත් රසායනය (ලෝහ විඛාදනය)
 • 1.e විද්‍යුත් රසායනය (පුනරීක්ෂණ-1)
 • 1.f විද්‍යුත් රසායනය (පුනරීක්ෂණ-2)
13 වන පාඩම- විද්‍යුත් චුම්බකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්බක පේ‍්‍රරණය
 • 1.a විද්‍යුත් චුම්බකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්බක පේ‍්‍රරණය
 • 1.b විද්‍යුත් චුම්බකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්බක පේ‍්‍රරණය (විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය)
 • 1.c විද්‍යුත් චුම්බකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්බක පේ‍්‍රරණය (ධාරාවේ චුම්බක ඵලය)
 • 1.d විද්‍යුත් චුම්බකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්බක පේ‍්‍රරණය
 • 1.e විද්‍යුත් චුම්බකත්වය සහ විද්‍යුත් චුම්බක පේ‍්‍රරණය (පුනරීක්ෂණ)
14 වන පාඩම- හයිඞ්රොකාබන හා එ්වායේ ව්‍යුත්පන්න
 • 1. හයිඞ්රොකාබන හා එ්වායේ ව්‍යුත්පන්න
15 වන පාඩම- ජෛවගෝලය
 • 1.a ජෛවගෝලය
 • 1.b ජෛවගෝලය
 • 1.c ජෛවගෝලය (විවිධ පරිසර දූෂක හා ඒවායේ බලපෑම්)
 • 1.d ජෛවගෝලය (පරිසර දූෂණය කෙරෙහි ඇති බලපෑම් 01)
 • 1.e ජෛවගෝලය (පරිසර දූෂණය කෙරෙහි ඇති බලපෑම් 02)
 • 1.f ජෛවගෝලය (තිරසාර සංවර්ධනය හා පරිසර කළමනාකරණය)
 • 1.g ජෛවගෝලය (පරිසර පද්ධති 01)
 • 1.h ජෛවගෝලය (පරිසර දූෂණය 02)
 • 1.i ජෛවගෝලය (තිරසාර සංවර්ධනයකට පරිසර කළමනාකරණය)
 • 1.j ජෛවගෝලය (තිරසාර සංවර්ධනයකට පරිසර කළමනාකරණය)
 • 1.k ජෛවගෝලය (පාරම්පරික දැනුම හා තාක්ෂණය)

Leave a Reply