10-විද්‍යාව

1 වන පාඩම- ජීවයේ රසායනික පදනම
 • 1.a ජීවයේ රසායනික පදනම
 • 1.b ජීවයේ රසායනික පදනම
 • 1.c ජීවයේ රසායනික පදනම
 • 2.a ජීවයේ රසායනික පදනම
 • 2.b ජීවයේ රසායනික පදනම
2 වන පාඩම- සරල රේඛීය චලිතය
 • 1.a සරල රේඛීය චලිතය
 • 1.b සරල රේඛීය චලිතය
 • 2.a සරල රේඛීය චලිතය
 • 2.b සරල රේඛීය චලිතය
 • 2.c සරල රේඛීය චලිතය
3 වන පාඩම- පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
 • 1. පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
 • 2.a පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
 • 2.b පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
 • 2.c පදාර්ථයේ ව්‍යුහය
4 වන පාඩම- චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන් නියම
 • 1. චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන් නියම
5 වන පාඩම- ඝර්ෂණය
 • 1. ඝර්ෂණය
6 වන පාඩම- ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය
 • 1. ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය
7 වන පාඩම- මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප‍්‍රමාණනය
 • 1.a මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප‍්‍රමාණනයය
 • 1.b මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප‍්‍රමාණනය
8 වන පාඩම- ජීවින්ගේ ලාක්ෂණික
 • 1. ජීවින්ගේ ලාක්ෂණික
9 වන පාඩම- සම්ප‍්‍රයුක්ත බලය
 • 1. සම්ප‍්‍රයුක්ත බලය
10 වන පාඩම- රසායනික බන්ධන
 • 1.a රසායනික බන්ධන
 • 1.b රසායනික බන්ධන
11 වන පාඩම- බලයක භ‍්‍රමණ ආචරණය
 • 1. බලයක භ‍්‍රමණ ආචරණය
12 වන පාඩම- බල සමතුලිතතාව
 • 1. බල සමතුලිතතාව
13 වන පාඩම- ජෛව ලෝකය
14 වන පාඩම- ජීවයේ අඛණ්ඩතාව
15 වන පාඩම- ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම්
 • 1.a ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම්
 • 1.b ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම්
16 වන පාඩම- පදාර්ථයේ වෙනස් වීම්
 • 1.a පදාර්ථයේ වෙනස් වීම්
 • 1.b පදාර්ථයේ වෙනස් වීම්
 • 1.c පදාර්ථයේ වෙනස් වීම් (ලෝහවල ප්‍රතික්‍රියතාව)
 • 1.d පදාර්ථයේ වෙනස් වීම් (වායු පිළි‍යෙල කිරීම, ගුණ සහ භාවිත)
17 වන පාඩම- ප‍්‍රතිකි‍්‍රයා ශීඝ‍්‍රතාව
 • 1.a ප‍්‍රතිකි‍්‍රයා ශීඝ‍්‍රතාව
 • 1.b ප‍්‍රතිකි‍්‍රයා ශීඝ‍්‍රතාව
18 වන පාඩම- කාර්යය, ශක්තිය හා ජවය
 • 1. කාර්යය, ශක්තිය හා ජවය
19 වන පාඩම- ධාරා විද්‍යුතය
 • 1.a ධාරා විද්‍යුතය
 • 1.b ධාරා විද්‍යුතය
 • 1.c ධාරා විද්‍යුතය
 • 1.d ධාරා විද්‍යුතය
20 වන පාඩම- ප‍්‍රවේණිය
 • 1.a ප‍්‍රවේණිය
 • 1.b ප‍්‍රවේණිය
 • 1.c ප‍්‍රවේණිය
 • 1.d ප‍්‍රවේණිය

Leave a Reply