9-විද්‍යාව

1 වන පාඩම- ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත
 • 1.a ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත
 • 1.b ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත
 • 2.a ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත
 • 2.a ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත
 • 2.a ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත
2 වන පාඩම- ඇස හා කන
 • 1.a ඇස හා කන (ඇස)
 • 1.b ඇස හා කන (මිනිස් කනෙහි ව්‍යුහය හා ක්‍රියාකාරිත්වය)
 • 2.a ඇස හා කන
 • 2.b ඇස හා කන
 • 2.c ඇස හා කන
 • 2.d ඇස හා කන
3 වන පාඩම- පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ
 • 1.a පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ
 • 1.b පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ
4 වන පාඩම- බලය හා සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප
 • 1.a බලය හා සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප
 • 1.b බලය හා සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප
5 වන පාඩම- ඝන ද්‍රව්‍ය මගින් ඇති කරන පීඩනය
 • 1. ඝන ද්‍රව්‍ය මගින් ඇති කරන පීඩනය
6 වන පාඩම- මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
 • 1.a මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
 • 1.b මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
 • 1.c මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය
7 වන පාඩම- ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය
8 වන පාඩම- ජීවීන්ගේ සන්ධාරණය හා චලනය
9 වන පාඩම- පරිණාමික ක‍්‍රියාවලිය
10 වන පාඩම- විද්‍යුත් විච්ෙඡ්දනය
11 වන පාඩම- ඝනත්වය
12 වන පාඩම- ජෛව විවිධත්වය
13 වන පාඩම- කෘත‍්‍රිම පරිසරය හා හරිත සංකල්පය
14 වන පාඩම- තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය
 • 1.a තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය (ආලෝක පරාවර්තනය)
 • 1.b තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය(ධ්වනි පරාවර්තනය)
15 වන පාඩම- සරල යන්ත‍්‍ර
 • 1.a සරල යන්ත‍්‍ර (ලීවර)
 • 1.b සරල යන්ත‍්‍ර(ප්‍රදාන කාර්යය හා ප්‍රතිදාන කාර්යය)
16 වන පාඩම- නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත
 • 1. නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත
17 වන පාඩම- අකුණු අනතුරු
 • 1. අකුණු අනතුරු
18 වන පාඩම- ස්වාභාවික ආපදා
 • 1. ස්වාභාවික ආපදා
19 වන පාඩම- ස්වාභාවික සම්පත් තිරසරව භාවිතය

Leave a Reply