8-විද්‍යාව

1 වන පාඩම- ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම
 • 1. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම
 • 2.a ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම
 • 2.b ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම
 • 2.c ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම
2 වන පාඩම- සත්ත්ව වර්ගීකරණය
 • 1. සත්ත්ව වර්ගීකරණය
 • 2.a සත්ත්ව වර්ගීකරණය
 • 2.b සත්ත්ව වර්ගීකරණය
3 වන පාඩම- ශාක කොටස්වල විවිධත්වය හා කෘත්‍යය
 • 1. ශාක කොටස්වල විවිධත්වය හා කෘත්‍යය
 • 2.a ශාක කොටස්වල විවිධත්වය හා කෘත්‍යය
 • 2.b ශාක කොටස්වල විවිධත්වය හා කෘත්‍යය
4 වන පාඩම- පදාර්ථයේ ගුණ
 • 1.a පදාර්ථයේ ගුණ
 • 1.b පදාර්ථයේ ගුණ (පදාර්ථය භෞතික ගුණ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම)
 • 2.a පදාර්ථයේ ගුණ
 • 2.b පදාර්ථයේ ගුණ
 • 2.c පදාර්ථයේ ගුණ
5 වන පාඩම- ධ්වනිය
 • 1. ධ්වනිය
6 වන පාඩම- චුම්බක
 • 1. චුම්බක
7 වන පාඩම- ධාරා විද්‍යුතය පිළිබද මිනුම්
8 වන පාඩම- පදාර්ථයේ විපර්යාස
9 වන පාඩම- මානව ඉන්ද්‍රිය පද්ධති
10 වන පාඩම- විද්‍යුතය
11 වන පාඩම- ශාකවල ප‍්‍රධාන ජෛව ක‍්‍රියාවලි
 • 1.a ශාකවල ප‍්‍රධාන ජෛව ක‍්‍රියාවලි
 • 1.b ශාකවල ප‍්‍රධාන ජෛව ක‍්‍රියාවලි
12 වන පාඩම- ජීවීන්ගේ ජීවන චක‍්‍රය
 • 1. ජීවීන්ගේ ජීවන චක‍්‍රය
13 වන පාඩම- ආහාර පරිරක්ෂණය
14 වන පාඩම- සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලය ආශ‍්‍රිත සංසිද්ධි හා ගවේෂණ
 • 1.a සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලය ආශ‍්‍රිත සංසිද්ධි හා ගවේෂණ
 • 1.b සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලය ආශ‍්‍රිත සංසිද්ධි හා ගවේෂණ
 • 1.c සෞරග‍්‍රහ මණ්ඩලය ආශ‍්‍රිත සංසිද්ධි හා ගවේෂණ(අභ්‍යවකාශ ගවේෂණය හා තරු රටා)
15 වන පාඩම- ස්වාභාවික ආපදා
 • 1. ස්වාභාවික ආපදා

Leave a Reply