7-විද්‍යාව

1 වන පාඩම- ශාක විවිධත්වය
 • 1.a ශාක විවිධත්වය
 • 1.b ශාක විවිධත්වය
 • 2.a ශාක විවිධත්වය
 • 2.b ශාක විවිධත්වය
 • 2.c ශාක විවිධත්වය
2 වන පාඩම- ස්ථිති විද්‍යුතය
 • 1. ස්ථිති විද්‍යුතය
 • 2.a ස්ථිති විද්‍යුතය
 • 2.b ස්ථිති විද්‍යුතය
3 වන පාඩම- විදුලි ජනනය
 • 1.a විදුලි ජනනය
 • 1.b විදුලි ජනනය
 • 1.c විදුලි ජනනය
 • 2. විදුලි ජනනය
4 වන පාඩම- ජලයේ කාර්ය
 • 1. ජලයේ කාර්ය
 • 2.a ජලයේ කාර්ය
 • 2.b ජලයේ කාර්ය
5 වන පාඩම- අම්ල හා භස්ම
 • 1. අම්ල හා භස්ම
 • 2. අම්ල හා භස්ම
6 වන පාඩම- සත්ත්ව විවිධත්වය
 • 1. සත්ත්ව විවිධත්වය
 • 2. සත්ත්ව විවිධත්වය
7 වන පාඩම- ශක්ති ආකාර සහ භාවිත
 • 1. ශක්ති ආකාර සහ භාවිත
8 වන පාඩම- පෘථිවියේ ස්වභාවය
 • 1. පෘථිවියේ ස්වභාවය
9 වන පාඩම- ආලෝකය
 • 1. ආලෝකය
10 වන පාඩම- අණ්වීක්ෂයේ නිවැරදි භාවිතය
 • 1. අණ්වීක්ෂයේ නිවැරදි භාවිතය
11 වන පාඩම- ධ්වනිය
12 වන පාඩම- ජෛව ක‍්‍රියාවලි
13 වන පාඩම- වායුගෝලය
14 වන පාඩම- තාපය හා උෂ්ණත්වය
 • 1.a තාපය හා උෂ්ණත්වය
 • 1.b තාපය හා උෂ්ණත්වය
 • 2. තාපය හා උෂ්ණත්වය
15 වන පාඩම- පස
 • 1. පස
16 වන පාඩම- බලය සහ චලිතය
 • 1. බලය සහ චලිතය
17 වන පාඩම- ආහාරවල ඇති පෝෂක
 • 1. ආහාරවල ඇති පෝෂක
18 වන පාඩම- ඛනිජ හා පාෂාණ
 • 1. ඛනිජ හා පාෂාණ
19 වන පාඩම- ශක්ති ප‍්‍රභව

Leave a Reply