6-ඉතිහාසය

1 වන පාඩම- ඉතිහාසය හැදින්වීම
  • 1.a ඉතිහාසය හැදින්වීම
  • 1.b ඉතිහාසය හැදින්වීම
2 වන පාඩම- ආදි මිනිසා
  • 1.a ආදි මිනිසා
3 වන පාඩම- ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර
4 වන පාඩම- ශ‍්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම
5 වන පාඩම- අපේ කීර්තිමත් රජවරු
  • 1.a අපේ කීර්තිමත් රජවරු-දුටුගැමුණු රජතුමා
  • 1.b අපේ කීර්තිමත් රජවරු-වළගම්බා රජතුමා
  • 1.c අපේ කීර්තිමත් රජවරු-වසභ රජතුමා
  • 1.d අපේ කීර්තිමත් රජවරු-වසභ රජතුමා
  • 1.e අපේ කීර්තිමත් රජවරු-මහසෙන් රජතුමා
  • 1.f අපේ කීර්තිමත් රජවරු-ධාතුසේන රජතුමා

Leave a Reply