6-විද්‍යාව

1 වන පාඩම- ජෛව ලෝකයේ අසිරිය
 • 1.a ජෛව ලෝකයේ අසිරිය
 • 1.b ජෛව ලෝකයේ අසිරිය
 • 2.a ජෛව ලෝකයේ අසිරිය
 • 2.b ජෛව ලෝකයේ අසිරිය
 • 2.c ජෛව ලෝකයේ අසිරිය
2 වන පාඩම- අප අවට ඇති දේ
 • 1.a අප අවට ඇති දේ
 • 1.b අප අවට ඇති දේ
 • 2.a අප අවට ඇති දේ
3 වන පාඩම- ජලය ස්වාභාවික සම්පතක් ලෙස
 • 1.a ජලය ස්වාභාවික සම්පතක් ලෙස
 • 1.b ජලය ස්වාභාවික සම්පතක් ලෙස
4 වන පාඩම- එදිනෙදා ජීවිතයේදී ශක්තිය
5 වන පාඩම- ආලෝකය හා පෙනීම
6 වන පාඩම- ශබ්දය හා ඇසීම
7 වන පාඩම- චුම්බක
8 වන පාඩම- සුවපහසු දිවියක් සදහා විදුලිය
 • 1.a සුවපහසු දිවියක් සදහා විදුලිය
 • 1.b සුවපහසු දිවියක් සදහා විදුලිය
 • 1.c සුවපහසු දිවියක් සදහා විදුලිය
9 වන පාඩම- තාපය හා එහි බලපෑම්
 • 1.a තාපය හා එහි බලපෑම්
 • 1.b තාපය හා එහි බලපෑම්
10 වන පාඩම- ආහාර හා බැදුණු අන්තර් කි‍්‍රයා
11 වන පාඩම- කාලගුණය හා දේශගුණය
 • 1. කාලගුණය හා දේශගුණය

Leave a Reply