11-ගණිතය

1 වන පාඩම- තාත්වික සංඛ්‍යා
 • 1. තාත්වික සංඛ්යා
 • 2. තාත්වික සංඛ්යා
2/3 වන පාඩම- දර්ශක හා ලඝුගණක-i/ii
 • 1.a දර්ශක හා ලඝුගණක-i/ii
 • 1.b දර්ශක හා ලඝුගණක-i/ii
 • 2.a දර්ශක හා ලඝුගණක-i/ii
 • 2.b දර්ශක හා ලඝුගණක-i/ii
4 වන පාඩම- ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය
 • 1. ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය
 • 2. ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය
5 වන පාඩම- ඝන වස්තුවල පරිමාව
 • 1. ඝන වස්තුවල පරිමාව
 • 2. ඝන වස්තුවල පරිමාව
6 වන පාඩම- ද්විපද ප‍්‍රකාශන
 • 1. ද්විපද ප‍්‍රකාශන
 • 2. ද්විපද ප‍්‍රකාශන
7 වන පාඩම- වීීජීය භාග
 • 1. වීීජීය භාග
 • 2. වීීජීය භාග
8 වන පාඩම- සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය
 • 1. සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය
9 වන පාඩම- ප‍්‍රතිශත
 • 1.a ප‍්‍රතිශත
 • 1.b ප‍්‍රතිශත
 • 2. ප‍්‍රතිශත
10 වන පාඩම- කොටස් වෙළෙඳ පොල
 • 1.a කොටස් වෙළෙඳ පොල
 • 1.b කොටස් වෙළෙඳ පොල
 • 2. කොටස් වෙළෙඳ පොල
11 වන පාඩම- මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යක ප‍්‍රමේයය
 • 1.a මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යක ප‍්‍රමේයය
 • 1.b මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යක ප‍්‍රමේයය
 • 2. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යක ප‍්‍රමේයය
12 වන පාඩම- ප‍්‍රස්තාර
 • 1.a ප‍්‍රස්තාර
 • 1.b ප‍්‍රස්තාර
 • 1.c ප‍්‍රස්තාර
 • 2. ප‍්‍රස්තාර
13 වන පාඩම- සමීකරණ
 • 1. සමීකරණ
 • 2.a සමීකරණ
 • 2.b සමීකරණ
 • 2.c සමීකරණ
 • 3. සමීකරණ
14 වන පාඩම- සමකෝණී ත‍්‍රිකෝණ
 • 1.a සමකෝණී ත‍්‍රිකෝණ
 • 1.b සමකෝණී ත‍්‍රිකෝණ
 • 2. සමකෝණී ත‍්‍රිකෝණ
15 වන පාඩම- දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
 • 1.a දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
 • 1.b දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
 • 1.c දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
 • 2. දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
16 වන පාඩම- ගුණෝත්තර ශ්‍රේඨි
 • 1.a ගුණෝත්තර ශ්‍රේඨි
 • 1.b ගුණෝත්තර ශ්‍රේඨි
 • 2. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඨි
17 වන පාඩම- පයිතගරස් ප‍්‍රමේයය
 • 1. පයිතගරස් ප‍්‍රමේයය
 • 2. පයිතගරස් ප‍්‍රමේයය
18 වන පාඩම- ත‍්‍රිකෝණමිතිය
 • 1.a ත‍්‍රිකෝණමිතිය
 • 1.b ත‍්‍රිකෝණමිතිය
 • 1.c ත‍්‍රිකෝණමිතිය
 • 1.d ත‍්‍රිකෝණමිතිය
 • 2. ත‍්‍රිකෝණමිතිය
19 වන පාඩම- න්‍යාස
 • 1.a න්‍යාස
 • 1.b න්‍යාස
 • 2. න්‍යාස
20 වන පාඩම- අසමානතා
 • 1. අසමානතා
 • 2. අසමානතා
21 වන පාඩම- වෘත්ත චතුරස‍්‍ර
 • 1.a වෘත්ත චතුරස‍්‍ර
 • 1.b වෘත්ත චතුරස‍්‍ර
 • 2. වෘත්ත චතුරස‍්‍ර
22 වන පාඩම- ස්පර්ශක
 • 1.a ස්පර්ශක
 • 1.b ස්පර්ශක
 • 1.c ස්පර්ශක
 • 2. ස්පර්ශක
23 වන පාඩම- නිර්මාණ
 • 1.a නිර්මාණ
 • 1.b නිර්මාණ
 • 1.c නිර්මාණ
 • 1.d නිර්මාණ
 • 2. නිර්මාණ
24 වන පාඩම- කුලක
 • 1.a කුලක
 • 1.b කුලක
 • 2. කුලක
25 වන පාඩම- සම්භාවිතාව
 • 1. සම්භාවිතාව

Leave a Reply