10-ගණිතය

1 වන පාඩම- පරිමිතිය
 • 1.a පරිමිතිය
 • 1.b පරිමිතිය
 • 2. පරිමිතිය
2 වන පාඩම- වර්ගමූලය
 • 1. වර්ගමූලය
 • 2. වර්ගමූලය
3 වන පාඩම- භාග
 • 1. භාග
 • 2. භාග
4 වන පාඩම- ද්විපද ප‍්‍රකාශන
 • 1. ද්විපද ප‍්‍රකාශන
 • 2. ද්විපද ප‍්‍රකාශන
5 වන පාඩම- අංගසාම්‍යය
 • 1. අංගසාම්‍යය
 • 2. අංගසාම්‍යය
6 වන පාඩම- වර්ගඵලය
 • 1. වර්ගඵලය
 • 2. වර්ගඵලය
7 වන පාඩම- වර්ගජ ප‍්‍රකාශනවල සාධක
 • 1. වර්ගජ ප‍්‍රකාශනවල සාධක
 • 2. වර්ගජ ප‍්‍රකාශනවල සාධක
8 වන පාඩම- ති‍්‍රකෝණ
 • 1. ති‍්‍රකෝණ (i)
 • 1. ති‍්‍රකෝණ (ii)
9 වන පාඩම- ප‍්‍රතිලෝම සමානුපාත
 • 1. ප‍්‍රතිලෝම සමානුපාත
10 වන පාඩම- දත්ත නිරූපණය
 • 1. දත්ත නිරූපණය
11 වන පාඩම- වීජීය ප‍්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය
 • 1. වීජීය ප‍්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය
12 වන පාඩම- වීජිය භාග
 • 1. වීජිය භාග
13 වන පාඩම- ප‍්‍රතිශත
 • 1. ප‍්‍රතිශත
14 වන පාඩම- සමීකරණ
 • 1. සමීකරණ
15 වන පාඩම- සමාන්ත‍්‍රරාස‍්‍ර-i
 • 1. සමාන්ත‍්‍රරාස‍්‍ර-i
16 වන පාඩම- සමාන්ත‍්‍රරාස‍්‍ර-ii
 • 1. සමාන්ත‍්‍රරාස‍්‍ර-ii
17 වන පාඩම- කුලක
 • 1. කුලක
18 වන පාඩම- ලඝුගණක-i
 • 1. ලඝුගණක-i
19 වන පාඩම- ලඝුගණක-ii
 • 1. ලඝුගණක-ii
20 වන පාඩම- ප‍්‍රස්තාර
 • 1. ප‍්‍රස්තාර
21 වන පාඩම- ශීඝ‍්‍රතාව
 • 1. ශීඝ‍්‍රතාව
22 වන පාඩම- සූත‍්‍ර
 • 1. සූත‍්‍ර
23 වන පාඩම- සමාන්තර ශ්‍රේඪි
 • 1.a සමාන්තර ශ්‍රේඪි
 • 1.b සමාන්තර ශ්‍රේඪි
 • 2. සමාන්තර ශ්‍රේඪි
24 වන පාඩම- වීජීය අසමානතා
 • 1. වීජීය අසමානතා
 • 2. වීජීය අසමානතා
25 වන පාඩම- සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති
 • 1.a සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති
 • 1.b සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති
 • 2. සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති
26 වන පාඩම- වෘත්තයක ජ්‍යාය
 • 1. වෘත්තයක ජ්‍යාය
27 වන පාඩම- නිර්මාණ
 • 1.a නිර්මාණ
 • 1.b නිර්මාණ
 • 2. නිර්මාණ
28 වන පාඩම- පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
 • 1. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
 • 2. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව
29 වන පාඩම- සම්භාවිතාව
 • 1. සම්භාවිතාව
 • 2. සම්භාවිතාව
 • 3. සම්භාවිතාව
30 වන පාඩම- වෘත්තයක කෝණ
 • 1. වෘත්තයක කෝණ
31 වන පාඩම- පරිමාණ රූප
 • 1. පරිමාණ රූප

Leave a Reply