9-ගණිතය

1 වන පාඩම- සංඛ්‍යා රටා
 • 1. සංඛ්‍යා රටා
 • 2. සංඛ්‍යා රටා
2 වන පාඩම- ද්විමය සංඛ්‍යා
 • 1. ද්විමය සංඛ්‍යා
 • 2. ද්විමය සංඛ්‍යා
3 වන පාඩම- භාග
 • 1. භාග
 • 2. භාග
4 වන පාඩම- ප‍්‍රතිශත
 • 1. ප‍්‍රතිශත
 • 2. ප‍්‍රතිශත
5 වන පාඩම- වීජීය ප‍්‍රකාශන
 • 1. වීජීය ප‍්‍රකාශන
 • 2. වීජීය ප‍්‍රකාශන
6 වන පාඩම- වීජීය ප‍්‍රකාශනවල සාධක
 • 1. වීජීය ප‍්‍රකාශනවල සාධක
7 වන පාඩම- ප‍්‍රත්‍යක්ෂ
 • 1. ප‍්‍රත්‍යක්ෂ
8 වන පාඩම- සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ‍්‍රිත කෝණ
 • 1.සරල රේඛා, සමාන්තර රේඛා ආශ‍්‍රිත කෝණ
9 වන පාඩම- ද්‍රව මිනුම්
 • 1.ද්‍රව මිනුම්
10 වන පාඩම- අනුලෝම සමානුපාත
 • 1. අනුලෝම සමානුපාත
11 වන පාඩම- ගණකය
 • 1. ගණකය
12 වන පාඩම- දර්ශක
 • 1. දර්ශක
13 වන පාඩම- වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය
 • 1. වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය
14 වන පාඩම- පථ හා නිර්මාණ
 • 1. පථ හා නිර්මාණ
15 වන පාඩම- සමීකරණ
 • 1. සමීකරණ
16 වන පාඩම- ත‍්‍රිකෝණයක කෝණ
 • 1. ත‍්‍රිකෝණයක කෝණ
17 වන පාඩම- සූත‍්‍ර
 • 1. සූත‍්‍ර
18 වන පාඩම- වෘත්තයක පරිධිය
 • 1.වෘත්තයක පරිධිය
19 වන පාඩම- පෛතගරස් සම්බන්ධය
 • 1. පෛතගරස් සම්බන්ධය
20 වන පාඩම- ප‍්‍රස්තාර
 • 1. ප‍්‍රස්තාර
21 වන පාඩම- අසමානතා
 • 1. අසමානතා
 • 2. අසමානතා
22 වන පාඩම- කුලක
 • 1. කුලක
 • 2. කුලක
23 වන පාඩම- වර්ගඵලය
 • 1. වර්ගඵලය
 • 2. වර්ගඵලය
24 වන පාඩම- සම්භාවිතාව
 • 1. සම්භාවිතාව
 • 2. සම්භාවිතාව
25 වන පාඩම- බහු-අස‍්‍රවල කෝණ
 • 1. බහු-අස‍්‍රවල කෝණ
 • 2. බහු-අස‍්‍රවල කෝණ
26 වන පාඩම- වීජීය භාග
 • 1.වීජීය භාග
27 වන පාඩම- පරිමාණ රූප
 • 1.පරිමාණ රූප
28 වන පාඩම- දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
 • 1.දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය

Leave a Reply