6-ගණිතය

1 වන පාඩම- වෘත්ත
 • 1. වෘත්ත
 • 2. වෘත්ත
 • 3. වෘත්ත
2 වන පාඩම- ස්ථානීය අගය
 • 1. ස්ථානීය අගය
 • 2. ස්ථානීය අගය
 • 3. ස්ථානීය අගය
3 වන පාඩම- පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
 • 1. පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
 • 2. පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
4 වන පාඩම- කාලය
 • 1. කාලය
 • 2. කාලය
5 වන පාඩම- සංඛ්‍යා රේඛාව
 • 1. සංඛ්‍යා රේඛාව
 • 2. සංඛ්‍යා රේඛාව
6 වන පාඩම- නිමානය සහ වටැයීම
 • 1. නිමානය සහ වටැයීම
7 වන පාඩම- කෝණ
 • 1. කෝණ
 • 2. කෝණ
8 වන පාඩම- දිශා
 • 1. දිශා
 • 2. දිශා
9 වන පාඩම- භාග
 • 1. භාග
 • 2. භාග
 • 3. භාග
 • 4. භාග
10 වන පාඩම- තේරීම
 • 1. තේරීම
 • 2. තේරීම
11 වන පාඩම- සාධක හා ගුණාකාර
 • 1. සාධක හා ගුණාකාර
12 වන පාඩම- සරල රේඛීය තලරූප
 • 1. සරල රේඛීය තලරූප
13 වන පාඩම- දශම
 • 1. දශම
14 වන පාඩම- සංඛ්‍යා වර්ග සහ සංඛ්‍යා රටා
 • 1. සංඛ්‍යා වර්ග සහ සංඛ්‍යා රටා
15 වන පාඩම- දිග
 • 1. දිග
16 වන පාඩම- ද්‍රව මිනුම්
 • 1. ද්‍රව මිනුම්
17 වන පාඩම- ඝන වස්තු
 • 1. ඝන වස්තු
18 වන පාඩම- වීජිය සංකේත
 • 1. වීජිය සංකේත
 • 2. වීජිය සංකේත
19 වන පාඩම- විජීය ප‍්‍රකාශන ගොඩනැගීම හා ආදේශය
 • 1. විජීය ප‍්‍රකාශන ගොඩනැගීම හා ආදේශය
 • 2. විජීය ප‍්‍රකාශන ගොඩනැගීම හා ආදේශය
20 වන පාඩම- ස්කන්ධය
 • 1. ස්කන්ධය
 • 2. ස්කන්ධය
21 වන පාඩම- අනුපාත
 • 1. අනුපාත
 • 2. අනුපාත
22 වන පාඩම- දත්ත රැස්කිරීම හා නිරූපණය
 • 1. දත්ත රැස්කිරීම හා නිරූපණය
 • 2. දත්ත රැස්කිරීම හා නිරූපණය
23 වන පාඩම- දත්ත අර්ථකථනය
 • 1. දත්ත අර්ථකථනය
 • 2. දත්ත අර්ථකථනය
24 වන පාඩම- දර්ශක
 • 1. දර්ශක
25ව න පාඩම- වර්ගඵලය
 • 1. වර්ගඵලය
 • 2. වර්ගඵලය

Leave a Reply