9-ගණිතය-(01)

මෙම අන්තර්ගතය බැලිය හැකි වන්නේ Grade 9 Pro හි සාමාජිකයන්ට පමණි.
සාමාජික කාලය තුල අදාල ශ්‍රේණියේ ඕනෑම විෂයක ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට ඕනෑම වාර ගණනක් පිළිතුරු සැපයීමට හැකි වේ.
එයට Join වීමට පෙර ඔබ Web අඩවියට Log විය යුතුයි.

Join to Grade 9 Pro

30:00
වේලාව අවසන්


ප්‍රශ්න පත්‍රය Load වනතුරු ‍රැඳී සිටින්න

Leave a Reply