9-ශ්‍රේණිය-තෙවන වාර පරීක්ෂණය-ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර

9-ශ්‍රේණිය-තෙවන වාර පරීක්ෂණය-ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර

Price:

Read moreprice/රු 
ඔබට අවශ්‍යනම් Download කරගෙන පිටපත මුද්‍රණය කරගත හැක. ඒ සදහා පහසුකම් නොමැතිනම් පමණක් අපට කතා කරන්න... එය සහන මිලකට කර දීමට අප සූදානම්...මුද්‍රිත පිටපතක් සඳහා මිල ඉහත සඳහන් කර ඇත. කුරිය ගාස්තු ගෙවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.
Contact Us - +94706719001  |  Whats App    
 
👇 නොමිලේ Download කරගැනීමට පහත Link Click කරන්න.

👉සුදුනම් සිසුන් සිටින සමූහ වෙත යොමු කරන්න 6 ශ්‍රේණිය පිළිතුරු විවරණය නැරඹීමට / ප්‍රශ්න පත්‍ර pdf ලබා ගැනීමට    • Grade 6 Paper Discussion   7 ශ්‍රේණිය පිළිතුරු විවරණය නැරඹීමට / ප්‍රශ්න පත්‍ර pdf ලබා ගැනීමට    • Grade 7 Paper Discussion   8 ශ්‍රේණිය පිළිතුරු විවරණය නැරඹීමට / ප්‍රශ්න පත්‍ර pdf ලබා ගැනීමට    • Grade 8 Paper Discussion   9 ශ්‍රේණිය පිළිතුරු විවරණය නැරඹීමට / ප්‍රශ්න පත්‍ර pdf ලබා ගැනීමට    • Grade 9 Paper Discussion   10 ශ්‍රේණිය පිළිතුරු විවරණය නැරඹීමට / ප්‍රශ්න පත්‍ර pdf ලබා ගැනීමට    • Grade 10 Paper Discussion   11 ශ්‍රේණිය පිළිතුරු විවරණය නැරඹීමට / ප්‍රශ්න පත්‍ර pdf ලබා ගැනීමට    • Grade 11 Paper Discussion   OL පිළිතුරු විවරණය නැරඹීමට / ප්‍රශ්න පත්‍ර pdf ලබා ගැනීමට    • OL Paper Discussion  

0 Reviews

Contact form

Name

Email *

Message *