6-ශ්‍රේණිය-පළමු වාර පරීක්ෂණය-ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර

6-ශ්‍රේණිය-පළමු වාර පරීක්ෂණය-ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර

Price:

Read more

price/රු 
ඔබට අවශ්‍යනම් Download කරගෙන පිටපත මුද්‍රණය කරගත හැක. ඒ සදහා පහසුකම් නොමැතිනම් පමණක් අපට කතා කරන්න... එය සහන මිලකට කර දීමට අප සූදානම්...මුද්‍රිත පිටපතක් සඳහා මිල ඉහත සඳහන් කර ඇත. කුරිය ගාස්තු ගෙවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.
නොමිලේ Download කරගැනීමට මෙහි Click කරන්න.

පිළිතුරු පත්‍ර සාකච්ඡා paper discussion
👉🏿 First Term Test
ගණිතය
2022- 
👉🏿 Second Term Test
ගණිතය
2022- 
👉🏿 Third Term Test
ගණිතය


0 Reviews

Contact form

Name

Email *

Message *