5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය-විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ ප්‍රශ්න පත්‍ර

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය-විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ ප්‍රශ්න පත්‍ර

Price:

Read more

price/රු 
ඔබට අවශ්‍යනම් Download කරගෙන පිටපත මුද්‍රණය කරගත හැක. ඒ සදහා පහසුකම් නොමැතිනම් පමණක් අපට කතා කරන්න... එය සහන මිලකට කර දීමට අප සූදානම්...මුද්‍රිත පිටපතක් සඳහා මිල ඉහත සඳහන් කර ඇත. කුරිය ගාස්තු ගෙවා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.
Contact Us - +94706719001  |  Whats App    
 
👇 නොමිලේ Download කරගැනීමට පහත Link Click කරන්න.
2022- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2021- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2020- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2017- ප්‍රශ්න පත්‍රය1  /  ප්‍රශ්න පත්‍රය2  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2016- ප්‍රශ්න පත්‍රය1  /  ප්‍රශ්න පත්‍රය2  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2014- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2013- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2012- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2011- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය
2010- ප්‍රශ්න පත්‍රය  /  පිළිතුරු පත්‍රය

0 Reviews

Contact form

Name

Email *

Message *